ژئوشیمی ایزوتوپ¬های پایدار کربن و اکسیژن در کانسار غیر سولفیدی روی، سرب و مولیبدن احمدآباد (شمال باختر بهاباد)

ژئوشیمی ایزوتوپ­ های پایدار کربن و اکسیژن در کانسار غیر سولفیدی روی، سرب و مولیبدن احمدآباد (شمال باختر بهاباد)

سارا امانی لاری1 ، ایرج رسا2 و علی امیری3

تاریخ دریافت:  16/ 01/ 1395                                           تاریخ پذیرش: 06/ 06/ 1395

چکیده

کانسار احمدآباد یکی از کانسارهای سرب و روی در کمربند فلززایی کوهبنان- بهاباد است که در 10 کیلومتری شمال ­باختر بهاباد در بلوک پشت‌بادام از پهنه ایران مرکزی قرار گرفته ­است. کانسنگ شامل تجمعات کانی­ های غیرسولفیدی روی، سرب، مولیبدن و استرانسیم به همراه مقادیر فراوانی اکسید و هیدروکسیدهای آهن است که در سنگ میزبان دولومیتی سازند شتری جای گرفته اند. یک رگه کوارتزی-کلسیتی نیز ماده معدنی را درسنگ میزبان همراهی می­ کند. این مطالعه روی تغییرات ایزوتوپی کربن و اکسیژن  کانسنگ کربناته روی، رگه کوارتزی- کلسیتی و سنگ میزبان دولومیتی متمرکز شده­ است. مقادیر ایزوتوپی کربن نشان داد که نوع کربن سنگ میزبان و رگه کلسیتی متفاوت است. مهم ­ترین منبع تأمین کربن برای شکل­ گیری هیدروزنسیت سنگ­ های کربناته منطقه هستند و از این نظر متفاوت با دیگر کانسارهای غیرسولفید مطالعه شده در جهان است. بر پایه تغییرات ایزوتوپی اکسیژن، دمای تشکیل هیدروزنسیت میان 14 تا 44 درجه ­سانتی­ گراد در نوسان است. تغییرات ایزوتوپی اکسیژن در رگه کوارتزی- کلسیتی، آب­ های حوضه­ ای دریایی را به عنوان منشأ پیشنهاد می­ کند. دولومیت­ میزبان نیز از سیالهایی ته ­نشست شده­ است که مقادیر ایزوتوپی اکسیژن آنها آمیختگی میان آب­ های ماگمایی و دریایی را نشان می­ دهند.

کلیدواژه­ ها: ایزوتوپ اکسیژن و کربن، کانسار غیرسولفید روی- سرب و مولیبدن، کانسار احمدآباد.

1دانشجوی دکترا، گروه زمین­ شناسی، واحد تهران شمال، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران؛ دانشگاه فرهنگیان، تهران، ایران

2استاد، گروه زمین ­شناسی، دانشکده علوم ­زمین، دانشگاه شهید بهشتی؛ گروه زمین­ شناسی، واحد تهران شمال، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

3استادیار، گروه زمین­ شناسی، واحد زرند، دانشگاه آزاد اسلامی، کرمان، ایران

نویسنده مسئول: سارا امانی لاری؛ E-mail: sara.amanilari@yahoo.com