کانی‎شناسی و سنگ‌شناسی باتولیت گرانیتوییدی چهارگنبد، جنوب باختر کرمان

کانیشناسی و سنگ‌شناسی باتولیت گرانیتوییدی چهارگنبد، جنوب باختر کرمان

عبدالحمیدانصاری1، سید جمال شیخ ذکریایی2، سارا درگاهی3 و محسن آروین4

تاریخ دریافت:  29/ 04/ 1395                                     تاریخ پذیرش: 18/ 07/ 1395

چکیده

باتولیت چهارگنبد در سیرجان و در بخش جنوب ­خاوری پهنه ماگمایی ارومیه- دختر جای گرفته است. این توده نفوذی با ترکیب اسیدی تا کمی حد واسط به درون واحدهای آتشفشانی ائوسن تزریق شده است. گر چه بیشتر حجم ترکیبات سنگی، گرانودیوریت و مونزوگرانیت است؛ اما ترکیبات سنگی دیگر شامل کوارتزدیوریت، تونالیت و سینوگرانیت نیز دیده می‌شود. مرز تبدیل سنگ­ ها به یکدیگر تدریجی است. بافت موجود در سنگ ­های توده نفوذی چهارگنبد بیشتر بهصورت گرانولار است و در برخی موارد به پورفیرویید تبدیل می­ شود. انکلاوهای موجود در توده چهارگنبد شامل انکلاوهای بیگانه، انکلاوهای مافیک (با ترکیب دیوریت و کوارتزدیوریت) و انکلاوهای پیشرس (با ترکیب تونالیت، گرانوریوریت و مونزوگرانیت) است. دایک ­ها با ترکیب‌های مختلف، توده نفوذی را قطع کرده­ اند. ترکیب این دایک ­ها شامل رگه­ های اسیدی مربوط به مرحله پگماتیتی، دایک­های با بافت دانه‌ریز (آندزیت، آندزیت بازالتی) و دایک­ های مافیک میکروگرانولار (شبیه به انکلاوهای مافیک) است. شواهد ژئوشیمیایی نشان می­ دهد که نمونه­ های منطقه، ویژگی ­های گرانیتوییدهای نوع I را نشان می ­دهند. همچنین گرانیت­ های توده گرانیتوییدی منطقه ماهیت منیزیمی دارند و ویژگی گرانیت ­های کردیلرایی را نشان می­ دهد. بر پایه نمودارهای تعیین محیط تکتونوماگمایی، همه نمونه­ های مورد مطالعه از منطقه چهارگنبد، در محدوده جزایر کمانی ناشی از فرورانش قرار می ­گیرند و ویژگی محیط­ های حاشیه فعال قاره­ای را نشان می‌دهند.

­کلیدواژه­ها: سنگ‌ شناسی، چهارگنبد، تکتونوماگمایی، انکلاو، دایک، گرانودیوریت، مونزوگرانیت.

1دانشجوی دکترا، گروه زمین‌شناسی، واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

2استادیار، گروه زمین‌شناسی، واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

3استادیار، گروه زمین‌شناسی، دانشگاه شهید باهنر کرمان، کرمان، ایران

4استاد، گروه زمین‌شناسی، دانشگاه شهید باهنر کرمان، کرمان، ایران

نویسنده مسئول: دکتر سیدجمال شیخ ذکریایی؛  E-mail:j.sheikhzakria@gmail.com