ارزیابی متغیرهای مؤثر بر توزیع شکستگی‎ها در مخزن آسماری میدان نفتی هفتکل ‎(جنوب باختر ایران)

ارزیابی متغیرهای مؤثر بر توزیع شکستگیها در مخزن آسماری میدان نفتی هفتکل (جنوب باختر ایران)

علی سلگی1، علیرضا فرخ‌نیا2 و فریبا زحمتی3

تاریخ دریافت:  11/ 03/ 1395                                              تاریخ پذیرش: 24/ 06/ 1395

چکیده

تاقدیس هفتکل یکی از میادین نفتی در فروبار دزفول واقع در زاگرس چینخورده است. در این مطالعه به بررسی عوامل کنترل کننده توزیع شکستگیها پرداخته شده است که به عنوان مهمترین متغیرهای مؤثر بر جایگیری مواد هیدروکربوری در سازند مخزنی آسماری هستند و در این زمینه با بهرهگیری از اطلاعات زیرسطحی و روشهای تحلیل زیرسطحی، شکستگیهای این تاقدیس بررسی شده است. روشهای مورد استفاده در بررسی شکستگیها شامل تحلیل دوایر محاطی، محاسبه میزان انحنای محوری ساختمان مخزن و بررسی تغییر ستبرای روباره رسوبی هستند. نتایج دوایر محاطی و نقشه‌ تغییر ستبرای روباره رسوبی نشان داد که بیشترین تمرکز و گسترش‌یافتگی شکستگی‌ها در ناحیه لولایی و در بخش نیمه خاوری تاقدیس هفتکل جای دارد. همچنین بالاترین تراکم شکستگیها، در کمان بیرونی انحناهای محوری وجود دارد و با افزایش ژرفا تراکم آنها کم میشود. شواهد نشان می‌دهد که مهم‌ترین عامل کنترل‌کننده توزیع شکستگی‌ها، هندسه و سازوکار چین‌خوردگی خمشی- لغزشی است.

کلیدواژه‌ها: شکستگی، دوایر محاطی، انحنای محوری، روباره رسوبی، مخرن آسماری، میدان نفتی هفتکل.

1استادیار، گروه زمینشناسی، واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

2استادیار، گروه زمینشناسی، واحد کرج، دانشگاه آزاد اسلامی، کرج، ایران

3دانشجوی کارشناسی ارشد، گروه زمینشناسی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات، تهران، ایران

نویسنده مسئول: علی سلگی؛ E- mail:Asolgi66@yahoo.com