تعیین مرز گاز و نفت با انجام مطالعات بررسی تغییرات دامنه لرزه‎ای بر پایه دورافت در یکی از مخازن ماسه‌ای جنوبی کشور

تعیین مرز گاز و نفت با انجام مطالعات بررسی تغییرات دامنه لرزهای بر پایه دورافت در یکی از مخازن ماسه‌ای جنوبی کشور

سهیلا روشنضمیر1 و کامیار احمدی2

تاریخ دریافت:  08/ 04/ 1395                                                تاریخ پذیرش: 03/ 07/ 1395

چکیده

مطالعات ژئوفیزیک مخزن در سال‌های گذشته نقش بسیار مهمی در فعالیت‌های اکتشافی و تولیدی داشتهاند. این روشها بیشتر در صدد شناسایی سنگ و سیال مخزن  با تحلیل داده‌های پیش از برانبارش هستند. کارکرد اصلی این روش‌ها عموماً روی مخازن ماسه‌ای است و وجود هر چه بیشتر نگاره‌های سرعت برشی، سطح کیفی نتایج این مطالعات را در حد چشمگیری بالا می‌برد. در این مطالعه، یکی از مخازن ماسه‌سنگی در خلیج فارس مورد تجزیه و تحلیل تغییرات دامنه بر پایه دورافت قرار گرفته است. روش استفاده شده در این مطالعه بر پایه مطالعات فیزیک سنگی با هدف شناخت رفتار مخزن در اثر اشباعشدگی فازهای مختلف سیال در چاههای بدون نگاره برشی است. برای دستیابی به این هدف، تفسیرهای پتروفیزیکی و اطلاعات مخزنی در یک مدل فیزیک سنگی ادغام و سرانجام نشانگرهای حساس مربوط به شناخت سیال مخزن مشخص شدهاند. همچنین، با محاسبه نشانگرهای به دست آمده در گستره مخزن، مرز گاز و نفت با دقت بسیار بالایی مشخص و نتایج آن با تفسیرهای پتروفیزیکی مقایسه شد. نتایج حاصل گویای درستی بالای مطالعات انجام گرفته در زمینه ارزیابی تغییرات دامنه بر پایه دورافت در ناحیه مورد مطالعه است.

کلیدواژه‌ها: دامنه در برابر دورافت، ویژگیهای کشسان سنگ، موج تراکمی، موج برشی، نسبت پواسون.

1کارشناسی ارشد، ‌گروه نفت، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد تهران جنوب،‌ تهران، ایران

2مربی، ‌گروه نفت، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد تهران جنوب،‌ تهران، ایران

نویسنده مسئول: سهیلا روشنضمیر؛  E-mail:soheila.rosanzamir@gmail.com