چینه‌نگاری سازند شهبازان در حوضه لرستان

چینه‌نگاری سازند شهبازان در حوضه لرستان

اعظم عبدل‌نیا 1، ایرج مغفوری مقدم2و داریوش باغبانی3

تاریخ دریافت:  23/ 10/ 1394                                      تاریخ پذیرش: 14/ 06/ 1395

چکیده

سازند شهبازان در طی زمان ائوسن میانی تا پسین در حوضه پیش‌بوم لرستان و بخش‍ های شمال خاوری فرورفتگی دزفول انباشته شده است. به منظور مطالعه چینه ­نگاری این سازند چهار برش سطحی (یال شمال خاوری تاقدیس لنگر، یال جنوب خاوری تاقدیس چناره، یال شمال خاوری تاقدیس مالهکوه و یال جنوب باختری تاقدیس پشت­ جنگل) انتخاب شد. در یال شمال خاوری تاقدیس لنگر و تاقدیس چناره، سازند شهبازان از سنگ‌آهک و میان‌لایه های دولومیتی تشکیل شده است. در بقیه مناطق لرستان مانند تاقدیس ماله‌کوه و پشت جنگل، این سازند متشکل از لایه‌های دولومیتی با میان‌لایههای نازک سنگ آهکی است. دراین مناطق سازند های شهبازان و آسماری ویژگی ریخت شناسی مشابهی دارند و چون تفکیک آنها مشکل است؛ با نام شهبازان- آسماری نامیده می ­شوند. بر پایه روزن­ بران ک ف­زی شناسایی شده در تاقدیس چناره و  لنگر، دو زیست‌زون به سن ائوسن میانی تا پسین (بارتونین- پریابونین) شناسایی شد. در تاقدیس ماله ­کوه، بخش پایینی سازند­های شهبازان- آسماری دولومیتی است؛ ولی بخش‌های بالایی دارای سنگ‌آهک‌های دارای روزن­ برانی به سن میوسن پیشین (آکیتانین- بوردیگالین) هستند. در تاقدیس پشت جنگل، بخش­ های پایینی و میانی سازند­های شهبازان- آسماری دولومیتی ولی در بخش بالایی دارای ریزفسیل­ های بسیار کمی است که تا کنون از لایه ­های چاتین تا بوردیگالین سازند آسماری گزارش شده­ اند.

کلیدواژه‌ها:چینه‌نگاری، سازند شهبازان، ائوسن میانی، ائوسن پسین، حوضه لرستان.

1دانشجوی دکترا، گروه زمین‌شناسی، واحد شیراز، دانشگاه آزاد اسلامی؛ گروه زمین‌شناسی، واحد علوم و تحقیقات فارس، دانشگاه آزاد اسلامی، شیراز، ایران

2دانشیار، گروه زمین‌شناسی، دانشگاه لرستان،خرم آباد، ایران

3استاد، گروه زمین‌شناسی، واحد دماوند، دانشگاه آزاد اسلامی، دماوند، ایران

نویسنده مسئول:ایرج مغفوری مقدم؛ E-mail:irajmmms@yahoo.co.uk