بررسی مراحل دگرریختی در بخش شمال¬باختری پهنه ساختاری سنندج-سیرجان

بررسی مراحل دگرریختی در بخش شمال­ باختری پهنه ساختاری سنندج-سیرجان

عرفان حاجی1 و حجت‌اله صفری2

تاریخ دریافت:  17/ 01/ 1394                                       تاریخ پذیرش: 10/ 07/ 1395

چکیده

منطقه سقز- بانه به عنوان بخشی از بخش شمال­ باختری پهنه سنندج- سیرجان انتخاب و مراحل مختلف دگرریختی در آن بررسی شد. در طی این بررسی، ابتدا با کمک روش­ های سنجش از دور رخنمون واحدهای سنگی و خطواره­ های قابل تعیین استخراج شدند. سپس، با پیمایش ­های صحرایی، گسل­ های بزرگ‌ مقیاس، اصلی و فرعی و همچنین پهنه ­های برشی (در محیط شکل‌پذیر) مشخص و متغیرهای ساختاری آنها اندازه­ گیری شد. در ادامه این اطلاعات به عنوان لایه­ های برداری به محیط سامانه اطلاعات جغرافیایی وارد و نقشه ساختاری تهیه شد. نتایج حاصل از اطلاعات صحرایی، تحلیل­ های هندسی و حرکتی نشان می ­دهد که گسل­ های بزرگ مقیاس منطقه به همراه رده­ های مرتبطه شکلی خمیده از ساختارها، الگوی رخنمون واحدهای سنگی و محل توده­ های نفوذی به نمایش گذاشته است. تحلیل­ های هندسی و حرکتی سه نسل حرکت با روندهای شمالی (در محیط شکل ­پذیر)، شمال­ خاوری (در محیط شکل ­پذیر تا شکنا) و خاوری (در محیط کاملاً شکنا) را نشان می ­دهند. این سه نسل حرکت به ترتیب سبب ایجاد سه نسل گسلش با روندهای 150-140N، 80-70N و20-10N شده­ اند که قابل انتساب به اثر سه فاز کوهزاد در پرکامبرین و یا تریاس بالایی (احتمالاً کاتانگایی و یا سیمیرین)، کرتاسه (لارامید)  و نئوژن (فازهای پایانی آلپی نظیر ساوین تا پاسادنین) هستند.

کلیدواژه­ها:سنندج- سیرجان، مراحل دگرریختی، نسل­ های حرکتی، سقز- تکاب، سنجش از دور.

1دانشجوی دکترا، گروه زمین­ شناسی، دانشکده علوم پایه، دانشگاه گلستان، گرگان، ایران

2دانشیار، گروه زمین­ شناسی، دانشکده علوم پایه، دانشگاه گلستان، گرگان، ایران

نویسنده مسئول:حجت‌اله صفری؛E-mail:h.safari@gu.ac.ir