شناسایی و مطالعه ردپاهای پستانداران در رسوبات ائوسن شمال بیرجند

  شناسایی و مطالعه ردپاهای پستانداران در رسوبات  ائوسن شمال بیرجند

نوشته: دکترمهدی نجفی*، دکتر رضاموسوی حرمی, * دکتراسداله محبوبی* و نرگس هاشمی**

چکیده                                                                                                                       

مطالعات  پالئوایکنولوژی در رسوبات ناحیه چهکند (شمال بیرجند) منجر به شناسایی 46 عدد رد پا شده است. این رد پاها متعلق به دو راسته از علفخواران منقرض شده به نامهای پانتودونتها و دینوسراتاها بوده و معروف‌ترین جنسهای آنها کوری فودونتها از راسته پانتودونتها و یوئینتاتریسها و تیتانوتریسها از راسته دینوسراتاها می باشند که از اواخر پالئوسن تا اواخر ائوسن می‌زیسته‌اند. مطالعات چینه‌شناسی و  سنگ‌نگاری نشان می‌دهد که این ناحیه عمدتا از رسوبات سیلیسی آواری و کربناته و همچنین آذرآواری‌ شامل3 مجموعه رخساره‌ای  و 8  رخساره تشکیل شده است‌.  رد پاها در ناحیه مورد مطالعه عمدتا در گلهای آهکی که در حاشیه ساحل بر جای گذاشته شده اند، وجود دارند.                                      

کلید واژه‌ها :پانتودونتها، دینوسراتاها، کوری فودونت، تیتانوتریس، یوئینتاتریس، اندیس رد پا

* دانشگاه فردوسی مشهد، دانشکده علوم، گروه زمین شناسی

**دانشگاه فردوسی مشهد، دانشکده علوم، گروه پژوهشی جونده شناسی