بررسی زیست‌چینه‌نگاری نانوفسیل‌های آهکی سازند گورپی در برش کلچنار در شمال باختر ایذه

بررسی زیست‌چینه‌نگاری نانوفسیل‌های آهکی سازند گورپی در برش کلچنار در شمال باختر ایذه

سعیده سنماری1

تاریخ دریافت:  25/ 12/ 1394                                       تاریخ پذیرش: 02/ 08/ 1395

چکیده

در این مطالعه نانوفسیل­­­ های آهکی سازند گورپی در برش کلچنار در شمال باختر ایذه بررسی شده است. در این برش سازند گورپی از مارن، مارن شیلی و سنگ ‍آهک مارنی تشکیل شده است. به منظور معرفی گونه­ های شاخص، تجمعات فسیلی همراه و زیست ­زون­ ها، 150 نمونه اسلاید از سازند گورپی مطالعه شدکه در نتیجه به تشخیص12 زیست ­زون ­انجامید. در این مطالعه 61 گونه و 35جنس از نانوفسیل­ های آهکی شناسایی شد. بر پایه زیست­ زون ­های به دست آمده، بازه زمانی سازند گورپی در برش مورد مطالعه از اواخر کامپانین (late Campanian) تا پالئوسن پسین (Late Selandian) و مرز کرتاسه- پالئوژن پیوسته پیشنهاد می­ شود. این بازه با زیست ­زون­ های CC21-CC26 از زون‌بندیSissingh (1977)و زون‌هایNP1-NP6 از زون­ بندی Martini (1971)همخوانی دارد.

کلیدواژه‌ها:برش ایذه، زیست‌چینه‌نگاری، پالئوژن، حوضه زاگرس، کرتاسه، نانوفسیل ­­­های آهکی.

1دانشیار، گروه معدن، دانشگاه بین‌المللی امام خمینی(ره)، قزوین، ایران

نویسنده مسئول:سعیده سنماری؛ E-mail:senemari2004@yahoo.com