کاربرد روش آماری ویژه مقدار و ویژه بردار در مطالعات ساختاری

  کاربرد روش آماری ویژه مقدار و ویژه بردار در مطالعات ساختاری

نوشته: علیرضا ندیمی*

چکیده

   در مطالعات ساختاری،  استفاده از روشهای آماری مناسب که توانایی تفسیر داده‏های فراوان را داشته باشند،  اهمیت بسیار دارد. روش آماری  ویژه  مقدار و ویژه  بردار یکی از روشهایی است که در مطالعات ساختاری امکان تفسیر بهتر داده‏ها را فراهم  می‏کند. در این تحقیق، افزون‌بر تشریح این روش و ذکر مثالهایی از داده‏بردارهای جهت یافتگی ترجیحی شبکه بلوری الیوین و آمفیبول، نموداری برای مقایسه شکل چین خوردگیها و مقادیر K و C  ارائه شده است.

کلید واژه‌ها: ویژه مقدار، ویژه بردار، زمین‌شناسی ساختاری، جهت یافتگی ترجیحی شبکه بلور، چین خوردگی.

* گروه زمین شناسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد محلات