رخداد معدنی آرپاچای، شمال تکاب: کانه ­زایی اپی ­ترمال فلزات پایه در پهنه فلززایی تکاب- انگوران- تخت­ سلیمان

رخداد معدنی آرپاچای، شمال تکاب: کانه ­زایی اپی ­ترمال فلزات پایه در پهنه فلززایی تکاب- انگوران- تخت­ سلیمان

لیلا طالبی1، میرعلی­ اصغر مختاری2، محمد ابراهیمی2 و حسین کوهستانی2

تاریخ دریافت:  08/ 04/ 1395                                       تاریخ پذیرش: 18/ 07/ 1395

چکیده

رخداد معدنی سرب- روی- مس آرپاچای در پهنه فلززایی تکاب- انگوران- تخت­ سلیمان و در فاصله 60 کیلومتری شمال تکاب جای دارد. سنگ ­های رخنمون­ یافته در منطقه شامل مجموعه‌ای از سنگ ­های آتشفشانی، آتشفشانی- رسوبی و رسوبی الیگومیوسن است که توسط توده­ های گابرویی و گرانودیوریتی مورد هجوم قرار گرفته اند. کانه ­زایی در این منطقه به ­صورت رگه ­های سیلیسی ­کانه­ دار درون توده گابرویی رخ داده است. نتایج مطالعات سنگ ­نگاری توده گابرویی نشان می ­دهد که بافت چیره در این سنگ­ ها هتروگرانولار با درشت‌بلورهای پلاژیوکلاز و کلینوپیروکسن است. بر پایه مطالعات زمین ­شیمیایی، این سنگ­ ها مربوط به محیط­ های حاشیه فعال قاره­ ای هستند و ماهیت کالک­ آلکالن دارند. نتایج این مطالعات بیانگر آلایش ماگمای مادر این سنگ ­ها با مواد پوسته‌ای است. بر پایه مطالعات میکروسکوپی، کانه­ های موجود در کانی ­سازی منطقه مورد مطالعه شامل گالن، اسفالریت، کالکوپیریت و به مقدار کمتر پیریت و کانی‌های باطله شامل کوارتز و کلسیت هستند. ساخت و بافت مواد معدنی و باطله شامل رگه- رگچه‌ای، دانه­ پراکنده، برشی، پُرکننده فضای خالی، جعبه ­ای، شانه‌ای، پَر مانند، کاکُلی و جانشینی است. دگرسانی گرمابی به بخش ­های سیلیسی، سریسیتی- آرژیلیکی و کربناتی پهنه­ های کانه­ دار محدود می­ شود. در بیرون از پهنه‌های کانه­ دار، دگرسانی به‌صورت سریسیتی و کلسیتی- کلریتی­ شدن (دگرسانی پروپلیتیک) گابروی میزبان رخ داده است. چهار مرحله کانه‌زایی در رخداد معدنی آرپاچای قابل تفکیک است. این مراحل با برشی و سیلیسی­ شدن سنگ­ های میزبان (مرحله اول) آغاز و به­ ترتیب با ته ­نشست کوارتز، کالکوپیریت و پیریت در رگه ­ها و سیمان گرمابی برش­ ها (مرحله دوم)، رگه و رگچه­ های کوارتز- گالن- اسفالریت (مرحله سوم) و سرانجام تشکیل رگه و رگچه­ های منفرد تا دسته رگچه ­های نیمه­ موازی تا متقاطع کوارتزی- کربناتی تأخیری بدون کانه ­زایی (مرحله چهارم) ادامه یافته است. مقایسه الگوی عناصر REE در بخش­ های کانه­ دار و گابروی میزبان بدون کانه ­زایی، بیانگر تهی­ شدگی مشخص درمیزان این عناصر در بخش های کان ه­دار ­است. این امر می­ تواند بیانگر میزان بالای واکنش میان سیال‌های کانه­ زا و سنگ میزبان در آرپاچای باشد. ویژگی­ های زمین­ شناسی، کانی­ شناسی و ساخت و بافت رخداد معدنی آرپاچای با نوع سولفیداسیون حدواسط کانسارهای اپی‌ترمال فلزات پایه قابل مقایسه است.

کلیدواژه ­ها: کانه ­زایی سرب- روی- مس، کانسارهای اپی­ ترمال فلزات پایه، آرپاچای، تکاب- انگوران- تخت­ سلیمان.

1کارشناسی ارشد، گروه زمین­ شناسی، دانشکده علوم، دانشگاه زنجان، زنجان، ایران

2استادیار، گروه زمین­ شناسی، دانشکده علوم، دانشگاه زنجان، زنجان، ایران

نویسنده مسئول: میرعلی­ اصغر مختاری؛ E-mail: amokhtari@znu.ac.ir