جلبک‌های آهکی و ریزمرجانیان سازند تیرگان در خاور حوضه رسوبی کپه­ داغ و معرفی گونه Permocalculus halimedaformis برای اولین بار از ایران

جلبک‌های آهکی و ریزمرجانیان سازند تیرگان در خاور حوضه رسوبی کپه­داغ و معرفی گونه Permocalculus halimedaformis? برای اولین بار از ایران

سهیل همتی1، مرتضی طاهرپور خلیل­ آباد2، عباس قادری3 و علیرضا عاشوری4

تاریخ دریافت:  23/ 10/ 1394                                          تاریخ پذیرش: 18/ 02/ 1395

چکیده

مطالعات ریزدیرینه‌شناسی سیستماتیک انجام ‌شده روی توالی‎های کربناته سازند تیرگان در برش‌های چینه‌شناسی باختر روستای طاهرآباد و یال جنوبی تاقدیس اشلیر در خاور حوضه رسوبی کپه ­داغ، به شناسایی جنس و گونه‌های متنوعی متعلق به خانواده­ های Dasycladaceae، Triploporellaceae، Udoteaceae، Solenoporaceae و Gymnocodiaceae از جلبک‌های آهکی و نیز نمونه ­هایی متعلق به ریزمرجانیان راسته Gorgonacea انجامیده است. در این میان و بر پایه اندازه­ گیری‎های بایومتریک شاخصه ­های ریختاری، 16 جنس و 20 گونه در برش طاهرآباد و 12 جنس و 16 گونه نیز در برش تاقدیس اشلیر شناسایی شده­ اند. همچنین گونه ­های Permocalculus minutus و Permocalculus halimedaformis? از جلبکهای آهکی Gymnocodiaceae برای اولین بار از توالی‌های کربناته سازند تیرگان گزارش می‌شوند. گونه Permocalculus halimedaformis?   که نخستین بار در منطقه Minis Valley رومانی یافت شده بود؛ در این پژوهش برای اولین بار از ایران و دومین بار در جهان معرفی می­ شود. بر این اساس، گسترش جغرافیایی گونه یاد شده در لبه شمالی نوتتیس، بیش از 2800 کیلومتر به سوی تتیس خاوری گسترش می­ یابد.

کلیدواژه‌ها: جلبکهای آهکی، ریزمرجانیان، Permocalculus minutus، Permocalculus halimedaformis?، سازند تیرگان، کپه ­داغ.

1دانشجوی کارشناسی ارشد، گروه زمین‌شناسی، دانشکده علوم، دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد، ایران

2استادیار، باشگاه پژوهشگران جوان و نخبگان، واحد مشهد، دانشگاه آزاد اسلامی، مشهد، ایران

3استادیار، گروه زمین‌شناسی، دانشکده علوم، دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد، ایران

4استاد، گروه زمین‌شناسی، دانشکده علوم، دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد، ایران

نویسنده مسئول: عباس قادری؛ E-mail: aghaderi@um.ac.ir