برخاستگاه شیل های سازند کشف رود در برش ناویا (باختر بجنورد) بر پایه داده های ژئوشیمیایی

برخاستگاه شیل­های سازند کشف­رود در برش ناویا (باختر بجنورد) بر پایه داده­های ژئوشیمیایی

ندا سرباز1،  اسداله محبوبی2، رضا موسوی حرمی2 و  محمد خانهباد3

تاریخ دریافت:  22/ 04/ 1395                                                          تاریخ پذیرش: 08/ 08/ 1395

چکیده

حوضه رسوبی کپه‌داغ، پس از بسته شدن اقیانوس پالئوتتیس، در جنوب صفحه توران تشکیل شد. سازند کشف‎رود در برش ناویا (باختر بجنورد) با ستبرای 749 متر از سنگ‎های  سیلیسی آواری (کنگلومرا، ماسه‌سنگ و شیل) تشکیل شده است. به ­منظور تفسیر برخاستگاه سازند کشفرود در برش مورد مطالعه، شیل­ های این سازند تجزیه ژئوشیمیایی شدند. این شیل­ ها غنی از کوارتز و کانی رسی (ایلیت و کلریت) هستند و نسبت به پوسته قاره ­ای بالایی (UCC)، تخلیه در میزان Na2O، CaO، MgO، Cu، Nb، و  Srو غنیشدگی در Ni، U، Y، V و Co را نشان می­ دهند. با رسم نمودارهای Al2O3 در برابر TiO2، TiO2 در برابر Zr و نمودارهای سه­تایی (SiO2/20), (K2O Na2O), (MgO TiO2 FeO) و Al2O3, (CaO Na2O K2O), (FeO MgO) یک سنگ منشا آذرین حد واسط برای شیل­ های این سازند پیشنهاد می­ شود. CIA و PIA محاسبه شده بیانگر هوازدگی شیمیایی شدید و آبوهوای گرم و نیمهمرطوب در ناحیه منشأ است. نمودارهای تابعی با استفاده از اکسید­های عناصر اصلی و SiO2 در برابر K2O/Na2O و همچنین نمودار سه‌تایی ((Na2O K2O), (TiO2 MgO Fe2O3  (SiO2/20),شیل­ های این سازند بیشتر در جایگاه قاره ­ای غیر فعال قرار می­ گیرند. بازسازی جغرافیای دیرینه برای این سازند در طی ژوراسیک میانی نشان می ­دهد ­که رسوب­گذاری این سازند در یک حوضه درون قاره­ ای بزرگ که در حال فرونشینی بوده کنترل شده است و منشأ این رسوبات از سوی جنوب خاور حوضه کپهداغ بوده است.

کلیدواژه ­ها: ژئوشیمی، سنگ منشأ، موقعیت زمینساختی، هوازدگی دیرین، سازند کشفرود.

1دانشجوی کارشناسی ارشد، گروه­ زمین­شناسی،­ دانشکده علوم، دانشگاه فردوسی،­ مشهد، ایران

2استاد، گروه زمین­شناسی،­ دانشکده علوم، دانشگاه فردوسی،­ مشهد، ایران

3استادیار، گروه زمین­شناسی،­ دانشکده علوم، دانشگاه فردوسی،­ مشهد، ایران

نویسنده مسئول: اسداله محبوبی؛ E-mail: mahboubi@um.ac.ir