منشأ و جایگاه تکتونوماگمایی دایک‌های شمال مشهد اردهال

منشأ و جایگاه تکتونوماگمایی دایک‌های شمال مشهد اردهال

بهناز حسینی1،  احمدرضا احمدی1 و مژگان قنبری دولت‌آبادی2

تاریخ دریافت:  07/ 02/ 1395                                                          تاریخ پذیرش: 24/ 08/ 1395

چکیده

مجموعه دایک‌های شمال مشهد اردهال که درون سنگ‌های رسوبی و آذرین ائوسن نفوذ یافته‌اند، معرف بخشی از فعالیت ماگمایی ترشیری در بخش میانی کمربند ماگمایی ارومیه- دختر هستند. این سنگ‌ها که از دید ژنتیکی با هم مرتبط هستند، ترکیب آندزیت‌ بازالتی، آندزیت و تراکی‌آندزیت و از نوع تولهایتی تا کالک‌آلکالن با پتاسیم متوسط دارند. در الگوهای عناصر خاکی کمیاب، LREE در مقایسه با HREE غنی‌شدگی کمی نشان می‌دهد. ویژگی‌های الگوهای عناصر ناسازگار شامل غنی‌شدگی از LILE و تهی‌شدگی از HFSE در مقایسه با REE مشابه سنگ‌های آذرین مناطق فرورانش است. این سنگ‌ها ویژگی‌های ژئوشیمیایی حدواسط فعالیت ماگمایی جزایر کمانی و حواشی فعال قاره‌ای را نشان می‌دهند. شواهد ژئوشیمیایی و همچنین همراهی سنگ‌های آذرین با توفیت‌های سبز و دیگر رسوبات کمژرفای دریایی منطبق با تشکیل این سنگ‌ها در حوضه کششی‌ پشت کمان قاره‌ای است.

کلیدواژه‌ها: دایک، ژئوشیمی، حوضه‌ پشت کمان قاره‌‌ای، کمربند ارومیه- دختر، مشهد اردهال.

1استادیار، گروه زمین‌شناسی، دانشگاه پیام نور، ایران

2کارشناسی‌ارشد، گروه زمین‌شناسی، دانشکده علوم پایه، دانشگاه آزاد اسلامی، آشتیان، ایران

نویسنده مسئول: بهناز حسینی؛ E-mail: be.hosseini@pnu.ac.ir