خاستگاه رسوبی و بوم‎شناسی نهشته‎های رودیست‎دار کرتاسه پسین خرم‎آباد حوضه زاگرس

خاستگاه رسوبی و بومشناسی نهشتههای رودیستدار کرتاسه پسین خرمآباد حوضه زاگرس

ایرج مغفوری­ مقدم1

تاریخ دریافت:  18/ 02/ 1395                                                          تاریخ پذیرش: 20/ 10/ 1395

چکیده

خاستگاه رسوبی و بوم‎شناسی دیرینه بسترهای دارای رودیست خرم‎آباد در سه برش تنگ شبیخون چمسنگر (سازند تاربور) و پیرشمس‎الدین (بخش بالایی سازند امیران) مورد مطالعه قرار گرفته‎اند. برش‎های تنگ شبیخون و چمسنگر مربوط به زیرپهنه زاگرس رورانده و برش پیرشمس‎الدین مربوط به زیر پهنه لرستان هستند. محتویات فسیلی سه برش نشان‎دهنده سن کرتاسه پسین (ماستریختین میانی تا پسین) بوده که معادلزون زیستی  Omphalocyclus- Loftusia Assemblage zone  است. مطالعات سنگ ‎نگاری روی نهشته‎های کربناته این سه برش نشان می‎دهند که  سازند تاربور و بخش بالایی سازند امیران از 9 ریزرخساره مربوط به سه کمربند دریای باز سد و دریای نیمه‎محصور تشکیل شده‎اند که بر پایه خاستگاه‎های رسوبی معرفی شده برای رودیست‌ها مربوط به دو پهنه همتافت‎های حاشیه شلف باز زاویه کم (سازند تاربور) و همتافت‌های حاشیه حوضه‌های شلف داخلی پیشرونده (بخش بالایی سازند امیران) هستند. احتمالاً گسل سفیدکوه  جدا کننده این دو محیط بوده است. در سازتد تاربور در برش تنگ شبیخون و بخش بالای سازند امیران به علت ورود مواد آواری و بالا رفتن مواد مغذی و ایجاد شرایط یوتروفی، فراوانی روزن‎بران آگلوتین افزایش یافته است. ولی در برش چمسنگر به علت شرایط الیگوتروفیک، روزن‎بران هیالین بیشتر بوده‎اند. انتشار روزن‎بران و جلبک‎ها نشان می‎دهد که همه نهشته‌های سازند تاربور در بخش نورانی، ولی بخش‎هایی از نهشته‌های کربناته سازند امیران در بخش غیر نورانی انباشته شده‎اند.

کلیدواژه­ ها: رودیست، بوم‌شناسی دیرینه، کرتاسه پسین، لرستان، حوضه زاگرس.

1دانشیار، گروه زمین­شناسی، دانشکده علوم، دانشگاه لرستان، لرستان، ایران

نویسنده مسئول: ایرج مغفوری ­مقدم؛ E-mail: Irajmmms@yahoo.co.uk