سنگ‌شناسی و ژئوشیمی دایک­ های مزوکرات و ملانوکرات در پیکره گرانودیوریتی لخشک، شمال­­ باختر زاهدان

سنگ‌شناسی و ژئوشیمی دایک­ های مزوکرات و ملانوکرات در پیکره گرانودیوریتی لخشک، شمال­­ باختر زاهدان

نازنین سرحدی1، علی احمدی2، زهرا فیروزکوهی3 ­ و محسن جامی4

تاریخ دریافت:  02/ 06/ 1395                                                          تاریخ پذیرش: 14/ 09/ 1395

چکیده

پیکره گرانودیوریتی لخشک به سن الیگومیوسن در شمال­­ باختر زاهدان و رسوبات فلیشی ائوسن رخنمون یافته است. این پیکره مورد هجوم دستهدایک­ هایی با درجه رنگینی متغیر از مزوکرات تا ملانوکرات و با روند شمال­ خاور- جنوب­­ باختر قرار گرفته است. با توجه به شواهد صحرایی، در بخش ­هایی از پیکره، دایک­ های ملانوکرات، دایک ­های مزوکرات را قطع کرده‌اند که تأخر و جوان‌تر بودن این دسته از دایک­ ها را نشان می­ دهد. ستبرای متفاوت دایک­ها (2­ تا 12 متر) نشان­ دهنده تأثیر فعالیت­های زمین‌ساختی و تزریق ماگما در بازشدگی­ های ساختاری و شکل­ گیری دایک ­ها در هنگام عملکرد زمین ­ساختی است. از دید سنگ­­ شناسی پیکره لخشک از نوع گرانودیوریتی، دایک ­های مزوکرات از نوع داسیتی و دایک­های ملانوکرات از نوع میکرودیوریتی و آندزیتی هستند. این پیکره گرانودیوریتی و دو دستهدایک از نوع Iهستند و ماهیت کالک آلکالن، کالک آلکالن پتاسیم بالا و متاآلومینوس دارند. بر پایه ویژگی­ های ژئوشیمیایی، دایک­ ها و گرانودیوریت­ های پیکره غنی­ شدگی از عناصر LILE وLREE مانند:Ba، Cs، ­Rb، Eu و Pb و تهی­ شدگی از عناصر HFSE وHREE مانند:Nb،­Ti و Ta دارند که از ویژگی شاخص ماگماهای موقعیت زمین­ ساختی کمان آتشفشانی در حاشیه فعال قاره­ای­است. بی‌هنجاری مثبت Pb به دلیل متاسوماتیسم گوه گوشته­ ای توسط سیال­ های ناشی از پوسته اقیانوسی فرورو و آلایش ماگما با پوسته قاره ­ای است. با توجه به شواهد صحرایی و پتروژنز، پیکره گرانودیوریتی لخشک و دایک­ های مزوکرات، ملانوکرات حاصل فعالیت ماگمایی مربوط به فرورانش صفحه اقیانوسی فرورانده شده (صفحه سیستان) به زیر صفحه قاره ­ای (بلوک افغان)هستند. ماگمای سازنده پیکره گرانودیوریتی لخشک از ترکیب مذاب­ های حاصل از ذوب آمفیبولیت هاست و دایک­ ها مشتقات تأخیری تبلور ماگمای سازنده این پیکره هستند.

کلیدواژه‌ها:گرانودیوریت، دایک، مزوکرات، ملانوکرات، پتروژنز، فرورانش.

1کارشناسی ارشد، گروه زمین­ شناسی، دانشکده علوم پایه، دانشگاه سیستان و بلوچستان، زاهدان، ایران

2استادیار، گروه زمین ­شناسی، دانشکده علوم پایه، دانشگاه سیستان و بلوچستان، زاهدان، ایران

3دانشجوی دکترا، گروه زمین­شناسی، دانشکده علوم پایه، دانشگاه سیستان و بلوچستان، زاهدان، ایران

4­دکترا،گروه زمین ­شناسی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات تهران، تهران، ایران

نویسنده مسئول:نازنین سرحدی؛Email: Nazanin_sarhaddi@yahoo.com