بررسی­ های سنگ ­نگاری و ژئوشیمیایی دولومیت­ های بخش قربان سازند ساچون در برش تاقدیس قره، جنوب خاور شیراز

بررسی­ های سنگ ­نگاری و ژئوشیمیایی دولومیت­های بخش قربان سازند ساچون در برش تاقدیس قره، جنوب خاور شیراز

عبدالرضا باوی عویدی1، محمد حسین آدابی2، عباس صادقی2و حسن امیری بختیار3

تاریخ دریافت:  23/ 08/ 1394                                                          تاریخ پذیرش: 28/ 02/ 1395

چکیده

آهک­ های دولومیتی شده و دولومیت بیشتر بخش قربان سازند ساچون (پالئوسن-ائوسن پیشین) در برش تاقدیس قره در جنوب خاور شیراز را تشکیل می­ دهند. بررسی­ های ژئوشیمیایی و سنگ نگاری این نهشته ­ها نشان می ­دهد که دولومیت­ ها در محیط ­های دیاژنزی دریایی، جوی و تدفینی تشکیل شدهاند. بر پایه این بررسی­ ها سه دسته دولومیت شامل دولومیکرایت (کمتر از 16 میکرون)، دولومیکرواسپارایت (16 تا 62 میکرون) و دولواسپارایت (بزرگتر از 62 میکرون) شناسایی شده­ اند. وجود شواهدی مانند تخلخل فنسترال، کانی­ های تبخیری(ژیپس و انیدریت) واینتراکلاست و نیز نبود فسیل نشان می­ دهد که دولومیکرایت­ ها در محیط بالای کشندی تشکیل شده­اند. دلومیکرواسپارایت­ها که در اثر تبلور دوباره دولومیکرایت و جانشینی گل کربناتهبه وجود آمده­اند، مقادیر منیزیم، سدیم و استرانسیم کمتر و در برابر آن منگنز و آهن بیشتری نسبت به دولومیکرایت­ها دارند. مقادیر و روابط عناصر یاد شده به دلیل تأثیر بیشتر سیال‌های دیاژنزی بر دولومیکرواسپارایت­ ها و تشکیل آنها در محیط دیاژنزی تدفینی متوسط تا ژرف مربوط می­ شود. دولواسپارایتها به سه شکل دیده شده ­اند: شکل اول آن بهصورت جانشینی در جلبک سرخ و زمینه گل کربناته است. شکل دوم دولواسپارایت­ ها که از بلورهای دارای رشد اضافی هممحور، لومینسانس با زون‌بندی مرکب از نواری­ های روشن و تیره و ادخال­ های سیالهای حفره ­ای تشکیل شده ­اند؛ در محیط دیاژنزی تدفینی و بهصورت سیمان پر کننده حفرات نهشته شده­ اند. تشکیل دولواسپارایت­ های متخلخل، شکل­ دار تا نیمه شکل­ دار با بافت دانه­ شکری و تخریب کننده فابریک (شکل سوم) مرز سازند ساچون و جهرم در منطقه آمیختگی آب­ های جوی و دریایی تفسیر می­ شود.

کلیدواژهها: سازند ساچون، بخش قربان، تاقدیس قره، دولومیت، مطالعات سنگ­ نگاری و ژئوشیمیایی.

1دانشجوی دکترا، گروه زمین­شناسی، دانشکده علوم زمین، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران

2استاد، گروه زمین­شناسی، دانشکده علوم زمین، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران

3دکترا، شرکت ملی مناطق نفتخیز جنوب، اهواز،ایران

نویسنده مسئول:عبدالرضا باوی عویدی؛E-mail:Bavi1359@yahoo.com