پالینواستراتیگرافی و پالینوفاسیس سازند سنگانه در برش دهانه غلامان در کپه ­داغ مرکزی

پالینواستراتیگرافی و پالینوفاسیس سازند سنگانه در برش دهانه غلامان در کپه ­داغ مرکزی

شیوا نوری1، ابراهیم قاسمی ­نژاد2 و محمودرضا مجیدی ­فرد3

تاریخ دریافت:  26/ 05/ 1395                                                          تاریخ پذیرش: 11/ 08/ 1395

چکیده

سازند سنگانه یکی از واحدهای سنگی کرتاسه پیشین در حوضه رسوبی کپه­ داغ است که در برش دهانه ­غلامان در شمال شهرستان بجنورد با ستبرای 900 متر بهطور همشیب روی سازند سرچشمه و زیر سازند آیتامیر قرار گرفته است. سنگ‌شناسی سازند نیز در برش یاد شده بیشتر شامل مارن، شیل و سنگ­ آهک است. بر پایه مطالعات پالینولوژیکی صورت گرفته، در پایان 21 جنس و 31 گونه از داینوفلاژله‌های متعلق به آپتین پسین و آلبین شناسایی شد که سازند سنگانه را در این برش به زونOdontochitina operculataوابسته می­ سازند. همچنین با مطالعه و شمارش عناصر پالینولوژیکی مختلف در مجموع دو پالینوفاسیس (II و IV) تشخیص داده شد. پالینوفاسیسII  که بخش قابل توجهی از نمونه ­های سازند را دربرمی­­­ گیرد؛ بیانگر حوضه­ ای حاشیه­ ای باشرایط احیایی تا نیمه ­احیایی است و پالینوفاسیس IVنیز نمایانگر محیط دریایی باز و کم‌ ژرفاست. 

کلیدواژه‌ها:کپه­ داغ، سازند سنگانه، پالینولوژی، داینوفلاژله، پالینوفاسیس.

1دانشجوی کارشناسی ارشد،پژوهشکده علوم زمین، سازمان زمینشناسی و اکتشافات معدنی کشور، تهران، ایران

2استاد، گروه زمین‌شناسی، دانشکده علوم، دانشگاه تهران، تهران، ایران

3استادیار، پژوهشکده علوم زمین، سازمان زمینشناسی و اکتشافات معدنی کشور، تهران، ایران

نویسنده مسئول:شیوا نوری؛ Shiva_noori@yahoo.comE-mail: