دگرگونه‌های زاینده‌رود، شمال شهرکرد: دو تفسیر به‌کلی متفاوت از یک مجموعه پی‌سنگی در نقشه‌های زمین‌شناسی نجف‌آباد و چادگان

دگرگونه‌های زاینده‌رود، شمال شهرکرد: دو تفسیر به‌کلی متفاوت از یک مجموعه پی‌سنگی در نقشه‌های زمین‌شناسی نجف‌آباد و چادگان

رضوانه جمالی آشتیانی1،جمشیدحسن‌زاده2 و محمدرهگشای3

تاریخ دریافت:  25/ 07/ 1395                                                          تاریخ پذیرش: 08/ 10/ 1395

چکیده

دگرگونه‌های زاینده‌رود در نقشه زمین‌شناسی یکصد هزارم نجف‌آباد به پرکامبرین و در نقشه چادگان به ژوراسیک نسبت داده شده‌اند. این تفسیرهای بسیار متفاوت سبب شده که این دو نقشه از ناسازگارترین نقشه‌های زمین‌شناسی همسایه باشند. طبق نقشه نجف‌آباد دگرگونه‌های زاینده‌رود به‌طور ناهمشیب با سنگ‌آهک‌های پرمین پوشیده شده‌اند و در نتیجه سن نسبی آنها پیش از پرمین است. از سوی دیگر این دگرگونه‌ها با توده‌‌های گرانیتوییدی قطع شده‌اند که سن تبلور آنها به روش U-Pb  روی زیرکن نئوپروتروزوییک پایانی است؛ بنابراین سن پروتولیت دگرگونه‌ها پرکامبرین است. در برابر آن، در نقشه چادگان سن پروتولیت دگرگونه‌ها و توده‌های گرانیتوییدی قطع‌کننده آنها ژوراسیک منظور شده است. در این مقاله دلایل قایل شدن سن ژوراسیک برای پروتولیت دگرگونه‌ها و ارتوگنیس‌های میلونیتی در نقشه چادگان در قالب خطا در مشاهده میدانی تحلیل شده است. همچنین بحث شده است که سن‌های ژوراسیک به‌دست آمده به روش 040Ar/39Ar نشان‌دهنده زمان دگرگونی است و تأییدی بر سن خطاآمیز ژوراسیک برای پروتولیت آنها شمرده نمی‌شود.

کلیدواژه‌ها: دگرگونه‌های زاینده‌رود، نقشه زمین‌شناسی نجف‌آباد، نقشه زمین‌شناسی چادگان، پرکامبرین، ژوراسیک.

1دکترا، دانشکده علوم زمین، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران 

2محقق، مؤسسه فناوری کالیفرنیا، کالیفرنیا، ایالت متحده آمریکا

3استاد، دانشکده علوم زمین، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران

نویسنده مسئول:جمشید حسن‌زاده؛ E-mail:Jamshid@caltech.edu