تعیین مناسب‌ترین روش کنترل زمین لغزش با استفاده از سامانه پشتیبان تصمیم(DSS) ، مطالعه موردی زمین لغزش”باریکان“، طالقان

   تعیین مناسبترین روش کنترل زمین لغزش با استفاده از سامانه پشتیبان تصمیم(DSS) ،  مطالعه موردی زمین لغزش”باریکان“، طالقان

نوشته: دکتر سید محمود فاطمی عقدا*، دکتر جعفر غیومیان**،  ام البنین عطائی*،  دکتر محمدهادی داودی**  

 و   علی اکبر نوروزی**

چکیده

          سامانه پشتیبان تصمیم (DSS:Decision Support System)ارائه شده در این تحقیق، انجام عملیات برنامه ریزی برای کنترل زمین لغزشها را مورد بحث قرار میدهد. هدف از این سامانه، ارائه روش بهینه کنترل زمین لغزش است. بدین منظور، در این سامانه تلاش شده با استفاده از اطلاعات جمع آوری شده از منابع متعدد و بانک اطلاعاتی زمین لغزشهای ایران تصمیمهای مفیدی برای مقابله با این معضل گرفته شود. پس از گردآوری اطلاعات لازم،الگوریتمهاو مدل‌نهایی با استفاده از یکی از نرم‌افزارهای‌سامانه‌پشتیبان‌تصمیم،به نام آلس(ALES:Automated Land Evaluation System)   نوشته شده است.

برنامه به گونه‌ای تهیه شده است تا کاربر بتواند به آسانی و با وارد کردن ویژگیهای زمین لغزش مورد نظر، مناسبترین گزینه کنترل را مشخص کند. بررسی موردی زمین لغزش باریکان، توسط این مدل صورت گرفته است؛ زهکشی سطحی و زیرسطحی به عنوان مناسبترین گزینه کنترل برای این زمین لغزش معرفی شدهاند. این گزینه با روشهای ارائه شده که پس از بررسی جامع زمین‎لغزش صورت پذیرفته، تطابق دارد.

کلید واژه‌ها: زمین لغزش، روشهای کنترل زمین لغزش، سامانه پشتیبان تصمیم، نرم افزار آلس، باریکان.

*دانشگاه تربیت معلم، تهران، ایران

**پژوهشکده حفاظت خاک و آبخیزداری، تهران، ایران