مطالعه سیستماتیک گرده و هاگ (Spore&Pollen) سازند شمشک در منطقه جاجرم

  مطالعه سیستماتیک گرده و هاگ (Spore&Pollen) سازند شمشک در منطقه جاجرم

نوشته: دکتر فاطمه واعظ جوادی*   و   دکتر محمد  قویدل سیوکی**

چکیده

        سازند شمشک با بیش از 2000 متر ستبرا در شمال خاور شهر جاجرم، به خوبی رخنمون دارد. پالینومورفهای خشکی(گرده و هاگ) این سازند در منطقه جاجرم برای نخستین بار مورد مطالعه قرار گرفته و معرفی میشوند. مجموعا" 50 گونه پالینومورف خشکی شناسایی شد که از این میان، 29 گونه هاگ، متعلق به 21 جنس و 17 گونه گرده متعلق به 13 جنس است. بر مبنای انتشار چینه شناسی پالینومورفهای خشکی، سه زیست زون (biozone) برای این برش معرفی می‌شود. برمبنای ارزش چینه شناسی پالینومورفهای مورد مطالعه، سن رتین- باژوسین زیرین برای رسوبات این سازند در برش جاجرم معرفی می‌گردد.

کلید واژه‌ها: گرده و هاگ، سازند شمشک، شمال خاور ایران

* بخش علوم زمین، دانشگاه شیراز

** شرکت ملی نفت ایران، مرکزی هشتم