رتبه بندی اقتصادی – استراتژیکی مواد معدنی معادن در حال بهره‌برداری ایران، با استفاده از روش رتبه‌بنـــدی تاکســونومی به منظور توسعه سرمایه گذاری در ایران

  رتبه‌بندی اقتصادی – استراتژیکی مواد معدنی معادن در حال بهره‌برداری ایران ، با استفاده از روش رتبه‌بندی تاکسونومی به منظور توسعه سرمایه گذاری در ایران

نوشته:دکتر محمد حسین بصیری*   و   فاطمه سادات نبی‌یان جوردی**

چکیده

       بخش معدن در بازار جهانی نقش بسیار عمده‌ای ایفا می‌کند. رقابت تنگاتنگ در بازار بین‌المللی و وجود ریسک بالا در عملیات معدنی، موجب شده‌است تا سرمایه‌گذاران و پژوهشگران به توسعه روشی پردازند که بتوان فرصتهای سرمایه‌گذاری را ارزیابی نموده و آنها را رتبه‌بندی کرد . هدف از این تحقیق، رتبه‌بندی اقتصادی- راهبردی مواد معدنی معادن در حال بهره‌برداری ایران است . در این مطالعه، 19 ماده معدنی با استفاده از روش تاکسونومی عددی رتبه‌بندی شدهاند . همچنین با به کارگیری شاخصهای مختلف، فرصتهای سرمایه‌گذاری در صنعت معدنکاری ارزیابی شده‌است . برخی از شاخصهای مورد استفاده در این تحقیق عبارتند از: سهم ارزش افزوده هر ماده معدنی در تولید ناخالص داخلی، ارزش افزوده صادرات مواد معدنی، سوددهی، بزرگی بازار ماده معدنی و پتانسیل سرمایه‌گذاری .

کلید واژه‌ها: معادن در حال بهره‌برداری، بازار بین‌المللی، رتبه‌بندی اقتصادی- راهبردی، روش تاکسونومی عددی

* گروه مهندسی معدن، دانشکده فنی و مهندسی، دانشگاه تربیت مدرس

** طرح مطالعاتی معادن ایران ، وزارت صنایع و معادن.