کانی شناسی کانسار (Zn-Cu-(Pb-Bi-Ag ماهور، باختر ده سلم: رهیافتی بر ژنز و نوع کانه زایی

کانی­ شناسی کانسار Zn-Cu-(Pb-Bi-Ag) ماهور، باختر ده­ سلم: رهیافتی بر ژنز و نوع کانه­ زایی

سیمیندخت یونسی1، محمدرضا حسین­زاده2 و محسن مؤید3

تاریخ دریافت:  11/ 07/ 1395                                                          تاریخ پذیرش: 23/ 12/ 1395

چکیده

کانسار Zn-Cu-(Pb-Bi-Ag) ماهور در مرکز بلوک لوت، در پهنه به شدت خردشده گسلی، بیشتر در واحد آتشفشانی- نیمه­ آتشفشانی داسیت - ریوداسیت به سن ائوسن بالایی- الیگوسن، تشکیل شده است. کانی­ سازی بهصورت رگه ­ای، رگچه ­ای و برشیِ سولفید توده­ ای و یا همراه رگه- رگچه­ های کوارتز، کوارتز- کربنات و یا کوارتز- مسکوویت (سریسیت)- کربنات رخ داده است و به جز مقدار ناچیزی اسفالریت تیره، تنها پیریت ریزدانه بهصورت فاز افشان در متن سنگ میزبان دیده می­شود. کانی­ سازی درون­زاد پیچیده و شامل کانیهای اصلی پیریت، اسفالریت آهن­دار و کالکوپیریت در همراهی با گالن، انواع سولفوسالت­ های مس، انواع سولفوسالت­ های بیسموت، اسفالریت فقیر از آهن و مقدار کمی گرینوکیت، آرسنوپیریت، دیژنیتو به احتمال کوولیت است که نقره به مقدار قابل توجه در شبکه برخی کانی­ های سولفوسالتی و سولفیدی حضور دارد و کمی کانی­ های تنگستن طلادار نیز بهطور محلی رخ داده­ اند. کانه ­زایی به ‏طور چیره با دگرسانی سریسیتی، آرژیلی متوسط، پروپیلیتی و گاه آرژیلی پیشرفته و کوارتز-آدولاریا همراه بوده و طی سه مرحله اصلی شامل: 1- مرحله کوارتز- پیریت، 2- مرحله اسفالریت آهن­ دار و 3- مرحله کالکوپیریتِ همراه شده با سولفوسالت­ ها و کمی کانی­ های سولفیداسیون بالا تشکیل شده است. کانه ­زایی پس از مرحله سیلیسی ­شدن و پیریت­زاییِ افشانِ تورمالین ­دار (دگرسانی سریسیتیِ پیش از کانه ­زایی) رخ داده و فرایند هوازدگی آن را تحت تأثیر قرار داده است. با توجه به مقدار بسیار پایین Cu در سامانه تعادلی Cu-Zn-S، محتوای بالای ادخال ­های کالکوپیریت در اسفالریت­ های آهن­ دار تیره ماهور نشانگر منشأ جانشینی بافت بیماری کالکوپیریت است. این بافت در همراهی با کانی­ شناسی (کانه و دگرسانی) کانسارنشانگر تشکیل کانی­ سازی پلی ­متال ماهور به تقریب در محدوده دمایی 200 تا 400 درجه سانتی‌گراد و از سیالی با حالت سولفیداسیون متوسط و درجه اسیدی کم است که سیال یاد شده به علت واکنش با سنگ دیواره خنثی تا قلیایی شده؛ ولی شواهد کمی از تکامل سیال به حالت سولفیداسیون بالا، شرایط اسیدی ­تر و اکسیدان ­تر در بخش غنی ازمس آن ثبت شده است. ویژگی­ های کانی­ شناسی کانسار ماهور منشأ بیشتر ماگماییِ سیال گرمابیِ کانه ­زا را نشان می ­دهند و در تلفیـق بـا ساختار کانه ­زایی، همراهی با سنگ­ های آذرین کالک ­آلکالن تا شوشونیتی و موقعیت زمین­ ساختی سنگ ­های میزبان، بیشترین شباهت را با کانسارهای لود پلی ­متال نوع کردیلرن دارد.

کلیدواژه ­ها:کانی­ شناسی، مایکروپروب،بیماری کالکوپیریت، سولفوسالت، سولفیداسیون متوسط تا بالا، لود پلی­متال کردیلرن، ماهور، بلوک لوت.

1دانشجوی دکترا، گروه علوم زمین، دانشکده علوم طبیعی، دانشگاه تبریز، تبریز، ایران

2دانشیار، گروه علوم زمین، دانشکده علوم طبیعی، دانشگاه تبریز، تبریز، ایران

3استاد، گروه علوم زمین، دانشکده علوم طبیعی، دانشگاه تبریز، تبریز، ایران

نویسنده مسئول:سیمیندخت یونسی؛ E-mail: sim_younesi@yahoo.com