سنگ شناسی و ژئوشیمی توده های نفوذی محور کرج- طالقان، البرز مرکزی

سنگ­ شناسی و ژئوشیمی توده­ های نفوذی محور کرج- طالقان، البرز مرکزی

اسماعیل کشت­ کار1

تاریخ دریافت:  23/ 03/ 1395                                                          تاریخ پذیرش: 20/ 11/ 1395

چکیده

توده­ های نفوذی محور کرج- طالقان در البرز مرکزی با ترکیب سنگ­ شناسی شامل گابرو، مونزوگابرو، مونزودیوریت، مونزونیت و دایک­ های فلسیک از نوع آلکالی­ فلدسپارسینیت تا سینیت درون سنگ ­های آذرآواری سازند کرج یا معادل آن جای گرفته و سن الیگوسن را برای آنها معرفی کرده ­اند. بررسی ­های صحرایی، کانی­ شناسی و ژئوشیمیایی نشان داد که ماگمای مادر مجموعه نفوذی، از نوع شوشونیتی و از دید درجه اشباع از آلومینیم (ASI) متاآلومین است. شواهد سنگ ­شناسی نشان می­ دهند که فرایند تفریق از گابرو به مونزنیت نقش اصلی را در تکوین سنگ­ های منطقه داشته است. غنی­ شدگی LILE (Ba, Rb, Th) و همچنین افت عناصر HFSE (Ti, Nb) در الگوی توزیع عناصر کمیاب از نمودارهای عنکبوتی، ویژگی­ سنگ­ های وابسته به محیط فرورانش را نشان می­ دهد. همچنین در این نمودارها LREE نسبت به HREE غنی ­شدگی دارد که این ویژگی­ ها نیز در سنگ ­های مناطق فرورانش و حواشی فعال قاره ­ای دیده می­ شوند. مطالعات ژئوشیمیایی و پتروژنتیکی انجام شده، بیانگر منشأ واحد سنگ ­های نفوذی محور کرج- طالقان و نقش تبلور تفریقی همراه با هضم و آلایش ماگما با سنگ­ های پوسته ­ای، در تحول ماگمای سازنده سنگ ­های یاد شده است. این ماگما از ذوب­ بخشی درجه پایین یک منبع گوشته­ ای غنی شده زیر سنگ‌ کره قاره ­ای با ترکیب گارنت ـ لرزولیت حاصل شده­ است. مشارکت دو نوع گوشته سنگ‌ کرهای و سست‌ کرهای در پتروژنز سنگ ­های محور کرج- طالقان را می ­توان ناشی از یک مدل ژئودینامیکی کششی مرتبط با تغییر شیب فرورانش بهصورت Roll back دانست که احتمالاً در مراحل پایانی فرورانش میان صفحات عربی و ایران در زمان Chattian یا الیگوسن بالایی به وجود آمده ­­اند.

کلیدواژهها: کرج- طالقان، گابرو، مونزنیت، سازند کرج، پهنه فرورانش.

1دکترا، گروه زمین ­شناسی، دانشکده علوم زمین، دانشگاه شهید بهشتی، تهران ایران

نویسنده مسئول: اسماعیل کشت­ کار؛   E-mail: Keshtkaresmail@gmail.com