بررسی دیرینه‌اقلیم سازند گورپی در جنوب استان ایلام بر پایه پالینومورف‌ها و روزن‌بران

بررسی دیرینه‌اقلیم سازند گورپی در جنوب استان ایلام بر پایه پالینومورف‌ها و روزن‌بران

الهه زارعی1، ابراهیم قاسمی‌نژاد2 و افسانه ده‌بزرگی3

تاریخ دریافت:  11/ 08/ 1395                            تاریخ پذیرش: 07/ 12/ 1395

چکیده

سازندگورپی به ستبرای۲۱۳متردربرش کاور و ۱۵۸متردربرش فرهادآباد در جنوب استان ایلام، متشکل از مارن با میان‌لایه‌های مارن آهکی و دارای دو عضوآهکی لوفا و امام حسن به سن کمپانین میانی تا پالئوسن پسین برای بررسی‌های دقیق اقلیم دیرینه حاکم در زمان رسوب‌گذاری انتخاب و مطالعه شد. به این منظور از چگونگی نسبت روزن‌بران حساس به شرایط اکولوژیکی (e.s/e.g) به انواع غیر حساس، داینوسیست‌های شاخص دما و گرده‌های گیاهی استفاده شد. این بررسی‌ها آب‌و‌هوای گرم ومرطوب با دومرحله کاهش ناگهانی دما (در ابتدای ماستریختین و دانین ) را تأیید میکند که با تغییرات ثبت شده با دیگر نقاط دنیا نیزهمخوانی دارد.

کلیدواژهها:دیرینه اقلیم، سازند گورپی، روزن‌بران، پالینومورف‌ها،حوضه زاگرس.

۱استادیار،دانشکده علوم زمین،دانشگاه دامغان، دامغان، ایران

2استاد، دانشکده زمین‌شناسی، دانشگاه تهران، تهران، ایران

3استادیار، دانشکده علوم، دانشگاه بین‌المللی امام خمینی(ره)، قزوین، ایران

نویسنده مسئول:الهه زارعی؛ E-mail:ezarei@du.ac.ir