سنگ نگاری، ژئوشیمی و ژئوکرونولوژی مجموعه نفوذی ندوشن، باختر یزد

سنگ­ نگاری، ژئوشیمی و ژئوکرونولوژی مجموعه نفوذی ندوشن، باختر یزد

بدیعه شهسواری علویجه1، نعمتاله رشیدنژاد عمران2و جلیل قلمقاش3

تاریخ دریافت:  22/ 08/ 1395                                    تاریخ پذیرش: 14/ 12/ 1395

چکیده

مجموعه نفوذی ندوشن بخشی ازفعالیت نفوذی ترشیری است که دربخش مرکزی پهنه ماگمایی ارومیه- دخترقرارگرفته است. این مجموعه مرکب از چهارتوده اصلی با ترکیب دیوریتی، گرانیت- گرانودیوریتی، دیوریت پورفیری و گرانودیوریتی است. درهمه بخشها یتودههای دیوریت پورفیری و گرانودیوریتی وبخشهایی ازتودههای گرانیت- گرانودیوریتی حضورانکلاو های میکروگرانولارمافیک با ترکیب دیوریت، مونزودیوریت و کمترگابرو- دیوریت به شکل آشکاری خودنمایی می کند. از دیدویژگیهای ژئوشیمیایی، این مجموعه نفوذی متاآلومین تا کمی پرآلومین، نوعو متعلق به سری کالک آلکالن با پتاسیم متوسط تا بالاست. بررسی های ژئوشیمیایی نشاندهنده نقش کلیدی آلایش و آمیختگی، درتحول و تکوین ماگماهای توده های یادشده وتشکیل انکلاوهای میکروگرانولارمافیک است. بااستفاده از سنسنجیU-Pbزیرکن، سنهای تقریبی 30 میلیون سال برای توده های دیوریتی و گرانیت- گرانودیوریتی و 24 میلیون سال برای توده های دیوریت پورفیری و 25 میلیون سال برای توده های گرانودیوریتی به دست آمده است. افزون برآن، برای گستره ای کوچک از واحدگرانیت- گرانودیوریتی که درگوشه شمال خاوری منطقه، در شمال گسل ده شیر و درحاشیه باختری پهنه ایران مرکزی جای گرفته است؛ سن تقریبی 40 میلیون سال بهدست آمد. شواهدژئوشیمیایی نشان میدهد که ‌‌ماگمای توده ه ای موردمطالعه، حاصل ذوب بخشی پوسته قاره ای تحت تأثیرمذابهای گوشتهای، درمحیط حاشیه فعال قارهای است و به نظر می رسد که ذوب سنگ هایی با ترکیب متابازالتی و متاگری وکی در پوسته زیرین در تعادل با پسمانده ای شامل کلینوپیروکسن، پلاژیوکلاز و به مقدارکمترآمفیبول، با ویژگی های ژئوشیمیایی توده های نفوذی مورد مطالعه بیشترین هماهنگی ر اداشته باشد.

کلیدواژه ­ها:ذوب بخشی، حاشیه فعال قاره‌ای، کمان ماگمایی ارومیه-دختر، مجموعه نفوذی ندوشن، باختر یزد.

1دانشجوی دکترا، گروه زمین­ شناسی، دانشکده علوم پایه، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران

2دانشیار، گروه زمین­ شناسی، دانشکده علوم پایه، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران

3استادیار، پژوهشکده علوم زمین، سازمان زمین ­شناسی و اکتشافات معدنی کشور، تهران، ایران

نویسنده مسئول:نعمت‌اله رشیدنژاد عمران؛  E-mail:Rashid@modares.ac.ir