ارزیابی دلایل افزایش شوری آب‏ های زیرزمینی ژرفی در معدن سنگ آهن گل‏ گهر

ارزیابی دلایل افزایش شوری آب‏ های زیرزمینی ژرفی در معدن سنگ آهن گل‏ گهر

مهدی سیاووش حقیقی1

تاریخ دریافت:  12/ 10/ 1394                                              تاریخ پذیرش: 04/ 11/ 1395

چکیده

یکی از عواملی که سبب کاهش کیفیت شیمیایی آبهای زیرزمینی برای استفاده در صنایع میشود؛ افزایش حضور یون‌های مزاحم است. این یونها می‌توانند در روند فرآوری مواد معدنی تأثیر بگذارند و با ایجاد رسوب یا خورندگی در مسیر انتقال آب سبب کاهش بازدهی تولید شوند. در معدن سنگ‌ آهن گلگهر میزان شوری آب زیرزمینی در طی سالهای گذشته افزایش قابل توجهی یافته است. از آنجا که آب شور معدن در کارخانه تغلیظ برای تولید پالپ به کار میرود؛ کیفیت آب شور استحصالی از معدن مورد توجه است. در این پژوهش تأثیر عوامل مختلف افزایش شوری از جمله، کیفیت آبهای زیرزمینی ورودی و آبهای سطحی نفوذی، وضعیت سنگ شناختی منطقه، تأثیر افزایش ژرفای معدنکاری، ستبرای اشباع آب زیرزمینی، تغییرات شیب هیدرولیکی، وضعیت چرخه هیدرولیکی منطقه، بیلان، ویژگیهای ایزوتوپی آبها و تبخیر، بر کیفیت آب زیرزمینی بررسی و عوامل مؤثر در ایجاد شوری تعیین شده است.

کلیدواژه‌ها: معدن گلگهر، کیفیت شیمیایی، آب زیرزمینی، افزایش شوری، چرخه هیدروشیمیایی.

1 کارشناسی ارشد، شرکت مهندسین مشاور کوشا معدن، تهران، ایران

نویسنده مسئول: مهدی سیاووش حقیقی؛   E-mail:siavashhaghighi@yahoo.com