گونه جدیدی از محفظه تخمی ماهیهای شیمرا

  Chimaerotheca farsensis (n.sp) گونه جدیدی از محفظه تخمی ماهیهای شیمرا

نوشته: هوشنگ دشتبان*

چکیده

      در این مقاله،‌ سنگواره محفظه تخمی جدیدی از ماهیهای شیمرا به نام Chimaerotheca farsensis n.sp. معرفی گردیده که مشخصات آن به شرح زیر می‌باشد:

شکل کلی آن  پروانه مانند بوده و شامل سه بخش است. محفظه اصلی در مرکز، باله‌های کناری و دم. این نخستین گزارش از ماهیهای تریاس در ایران است.

کلید واژه‌ها: شیمرا ، محفظه تخم ، محفظه اصلی ، باله ، دم ، کوه سورمه ، سازند کنگان .

* شرکت ملی نفت ایران، مدیریت اکتشاف، مرکزی هشتم