کانه زایی و ویژگی های ژئوشیمیایی سیال‎های کانسنگ ساز در منطقه بحرآسمان، جنوب خاور کمربند ماگمایی کرمان

کانه ­زایی و ویژگی­ های ژئوشیمیایی سیالهای کانسنگ­ ساز در منطقه بحرآسمان، جنوب ­خاور کمربند ماگمایی کرمان

محمدرضا حسینی1، سعید علیرضایی2 و جمشید حسن­ زاده3

تاریخ دریافت:  06/ 07/ 1395                                                          تاریخ پذیرش: 02/ 11/ 1395

چکیده

کمپلکس آتشفشانی- نفوذی بحرآسمان در جنوب ­خاور کمربند ماگمایی کرمان قرار دارد. بر خلاف کمربند ماگمایی کرمان که  طی سنوزوییک در جایگاه زمین­ ساختی چیره کمان قاره­ای و پس- ­برخوردی تشکیل شده؛ کمپلکس بحرآسمان طی کرتاسه پایانی در یک جایگاه کمان اقیانوسی پدید آمده است. این کمپلکس بهطور چیره از واحدهای آتشفشانی آندزیتی و آندزیت بازالتی و مقادیر کمتری مواد آذرآواری و میان ­لایه­ های رسوبی کربناتی و همچنین توده ­های نفوذی تونالیتی تا کوارتزدیوریتی، کوارتزمونزودیوریتی و دیوریتی پورفیری تشکیل شده است. کانسارهای رگه­ ای مس، اسکارن آهن و اسکارن مس، نوع­ های اصلی شناخته ­شده کانه­ زایی در بحرآسمان هستند. کانه اصلی مس در کانسارهای رگه­ ای و اسکارنی کالکوپیریت است که در سطح به کانی­ های اکسیدی تبدیل شده است. مگنتیت کانه اصلی آهن است و کانه­ زایی اقتصادی آن در نوع اسکارنی دیده می­ شود. رخنمون­ هایی از توده ­های پورفیری به شدت دگرسان همراه با کانه ­زایی مس در بحرآسمان وجود دارد که از برخی لحاظ قابل مقایسه با کانسارهای مس نوع پورفیری است. داده­ های میان بار سیال، نشانگر ویژگی‌های فیزیکی- شیمیایی متفاوتی برای سیال‌‌های کانه ­ساز در نوع­ های مختلف کانساری است. در کانسارهای رگه ­ای سیالهای مرتبط با کانه­ زایی دارای دمای چیره 150 تا 220درجه سانتی­ گراد و شوری 5 تا 10 و 25 تا 30 درصد وزنی معادل نمک طعام هستند. برای کانه ­زایی مس نوع اسکارنی، دمای سیال در بازه 170 تا 250 درجه سانتی­ گراد و شوری آن در دو بازه 5 تا 15 و 27 تا 35 درصد وزنی معادل نمک طعام به دست آمده است. ترکیب ایزوتوپی گوگرد در کانسارهای رگه ­ای، از 3.9 تا 5 در هزار متغیر است که می­تواند نشانگر منشأ ماگمایی برای گوگرد (برخاسته از ماگما یا شستشو از سنگ­ های ماگمایی) و احتمالاً فلزات باشد. نسبت ایزوتوپی گوگرد در دو نمونه از کانسار موکا 4.3 و 7.1 در هزار است؛ که نسبت به مقادیر ایزوتوپی شاخص ماگمایی کمی انحراف دارد. نسبت­ های ایزوتوپی اکسیژن و هیدروژن در کانسارهای رگه ­ای، که با تجزیه کوارتز و سیال استخراج شده از آن به­ دست آمده؛ به ­ترتیب از 6.6- تا 1.9 و 79.4- تا 51.8- در هزار متغیر است و می ­تواند نشانگر آمیختگی نسبت­ های مختلف سیال ماگمایی و جوی و/یا ناشی از برهم­کنش سیال/سنگ در نسبت ­های مختلف باشد. به نظر می ­رسد که ذخایر بزرگ‌تر سهم بیشتری از سیال ماگمایی دارند. با توجه به موقعیت کمان اقیانوسی برای بحرآسمان، نوع­ های کانه ­زایی و همچنین پاراژنز کانیایی دیده شده، احتمال اکتشاف کانسارهای جدید مس و آهن و احتمالاً طلا در این منطقه وجود دارد.

کلیدواژه­ ها: کمربند ماگمایی کرمان، بحرآسمان، کمان اقیانوسی، مس رگه ­ای، آهن- مس اسکارنی، کانسار مس پورفیری، میانبار سیال، ایزوتوپ پایدار.

1دکترا، گروه زمین­ شناسی، دانشکده علوم زمین، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران

2دانشیار، گروه زمین ­شناسی، دانشکده علوم زمین، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران

3دانشیار، بخش علوم زمی ن­شناسی و سیارات، مؤسسه فناوری کالیفرنیا، کالیفرنیا، آمریکا

نویسنده مسئول: محمدرضا حسینی؛ Email: mr.hosseini65@gmail.com