ارزیابی ویژگی‎‌های زمین شناسی مهندسی سازند گچساران به منظور نشت آب (مطالعه موردی مخزن سد خرسان۳)

ارزیابی ویژگی‌های زمین شناسی مهندسی سازند گچساران به منظور نشت آب (مطالعه موردی مخزن سد خرسان3)

مجتبی نوری سرتنگی1، علی ارومیه ای2 و کاظم زارعی3

تاریخ دریافت:  21/ 01/ 1392                                 تاریخ پذیرش: 21/ 03/ 1392

چکیده

به منظور بررسی انحلال‌پذیری ژیپس و مشکلات نشت و انتخاب روش مناسب برای آب‌بندی سازند گچساران که بخشی از مخزن را شامل می­شود؛ ویژگی‌های زمین­ شناسی مهندسی سازند گچساران در سد خرسان 3 مورد بررسی قرار گرفت. سد خرسان 3، سدی بتنی دو کمانی با ارتفاع 195 متر روی رودخانه خرسان در 40 کیلومتری جنوب شهرستان لردگان در حال ساخت است. زمین­ شناسی ساختگاه شامل آهک سازند آسماری، مارن، ژیپس و ژیپس مارنی سازند گچساران، شیل و مارن‌های سازند پابده و گورپی و آبرفت‌های رودخانه ­ای است. در تعدادی از نمونه ­ها، میزان آبگذری و انحلال تعیین و مطالعات XRD و XRF انجام شد. همچنین نشت آب از مخزن سد با استفاده از تجزیه و تحلیل عددی مورد ارزیابی قرار گرفت. نتایج و بررسی‌ها حضور مارن زیاد، لوژان کمتر از 3 و RQD بالای سازند گچساران را نشان میدهند؛ که بنابراین نساختن کاتاف یا پرده دوغاب پیشنهاد داده می­ شود.  

کلیدواژه ­ها: سد خرسان 3 ، انحلالپذیری، سازند گچساران، فرار آب.

1کارشناسی ارشد، دانشکده علوم، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران

2دانشیار، دانشکده علوم، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران

3کارشناسی ارشد، شرکت توسعه منابع آب و نیروی ایران، تهران، ایران

نویسنده مسئول: مجتبی نوری سرتنگی؛ E-,ail:m.noori281@gmail.com