کنترل رخساره ها و فرایندهای دیاژنزی بر کیفیت مخزنی سازند سروک در یکی از میدان‌های نفتی ناحیه دشت آبادان، جنوب باختر ایران

کنترل رخساره­ ها و فرایندهای دیاژنزی بر کیفیت مخزنی سازند سروک در یکی از میدان‌های نفتی ناحیه دشت آبادان، جنوب باختر ایران

سمیه فرامرزی1، حسین رحیم‌ پور بناب2 و محسن رنجبران3

تاریخ دریافت:  26/ 04/ 1395                                                          تاریخ پذیرش: 18/ 10/ 1395

چکیده

سازند سروک به‌عنوان یکی از مخازن مهم هیدروکربوری ایران هدف اصلی این مطالعه است. در این پژوهش ارزیابی کیفیت مخزنی سازند سروک با استفاده از تلفیق مطالعات سنگ­ نگاری و داده­ های تخلخل- تراوایی مغزه در ۳ چاه مهم در یکی از میدان‌های بزرگ ناحیه دشت آبادان در جنوب باختری ایران صورت گرفته است. مطالعات سنگ ­نگاری به شناسایی ۱۳ ریزرخساره در قالب 3 کمربند رخساره­ای اصلی شامل لاگون، پشته‌های بیوکلستی زیرآبی (شول)، دریای باز شامل تالوس و شیب در چارچوب یک مدل سکوی کربناته ایزوله انجامید. فرایندهای دیاژنزی چیره شامل میکرایتی شدن، زیست آشفتگی، تبلور دوباره، انحلال، سیمانی شدن، تراکم فیزیکی و شیمیایی، دولومیتی شدن، جانشینی (پیریت، سیلیس و گلوکونیت) و شکستگی توالی سازند سروک را تحت تأثیر قرار داده ­اند. بر پایه نتایج حاصل، کیفیت مخزنی سازند سروک حاصل تأثیر رخساره های رسوبی به‌صورت اولیه و فرایندهای دیاژنزی به‌صورت ثانویه است. ارزیابی تأثیر رخساره­ های رسوبی بر کیفیت مخزنی نشان می‌دهد که توالی­ های رودیست ­دار (به‌ویژه زون­های واریزه رودیستی) کیفیت مخزنی بالایی دارند. انحلال و سیمانی شدن مهم‌ترین فرایندهای دیاژنزی مؤثر بر سازند سروک هستند که به دلیل تأثیر چیره فرایندهای دیاژنزی جوی رخ ‌داده‌اند. انحلال و شکستگی عوامل اصلی افزایش تخلخل- تراوایی و سیمانی شدن و تراکم مهم‌ترین عوامل کاهش کیفیت مخزنی در سازند سروک هستند. این مطالعه می ­تواند به شناخت بهتر عوامل کنترل‌کننده کیفیت مخزنی سازند سروک در ناحیه دشت آبادان بیانجامد.

کلیدواژه ­ها: سازند سروک، دشت آبادان، فرایندهای دیاژنزی، کیفیت مخزنی.

1دانشجوی دکترا، گروه زمین­ شناسی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات، تهران، ایران

۲استاد، دانشکده زمین ­شناسی، پردیس علوم، دانشگاه تهران، تهران، ایران

3استادیار، دانشکده زمین­ شناسی، پردیس علوم، دانشگاه تهران، تهران، ایران

نویسنده مسئول: حسین رحیم‌پور بناب؛   E-mail:rahimpor@ut.ac.ir