مطالعه شکستگی‌های سازند آسماری در تاقدیس نفتی کوپال (فروافتادگی دزفول، جنوب ‌باختر ایران)

مطالعه شکستگی‌های سازند آسماری در تاقدیس نفتی کوپال (فروافتادگی دزفول، جنوب ‌باختر ایران)

رضا علی‌پور1

تاریخ دریافت:  21/ 06/ 1395                                                          تاریخ پذیرش: 12/ 12/ 1395

چکیده

تاقدیس نفتی کوپال یکی از مهم‌ترین ساختارهای فروافتادگی دزفول است که در شمال خاوری اهواز و شمال میدان مارون جای گرفته است. نهشته‌های عهدحاضر و بخش لهبری سازند آغاجاری رخنمون سطحی این تاقدیس را تشکیل می‌دهند و سازند آسماری مهم‌ترین سنگ ‌مخزن این میدان به هفت لایه مخزنی تقسیم شده است. در این مطالعه بر پایه اطلاعات چاه‎ها، نقشه‌های زیرسطحی و نیمرخ‌های لرزه‌نگاری شکستگی‌های سازند آسماری در این تاقدیس مورد بررسی قرار گرفته است. تاقدیس نفتی کوپال یک چین مرتبط با گسل (چین جدایشی) و نامتقارن است و در بخش‌های میانی ساختار که خمش محوری آشکار است؛ مستعد مناطق با شکستگی بالاست. یال جنوب ‌باختری در بیشتر نواحی و یال شمال خاوری در نواحی مرکزی تراکم بالای شکستگی دارند و خمش محوری تاقدیس کوپال ناشی از پهنه برشی حاصل از عملکرد گسل‌های ژرف است.

کلیدواژه‌ها: نیمرخ لرزه‌ای، شکستگی، آسماری، کوپال، تاقدیس.

1استادیار، گروه زمین‌شناسی، دانشکده علوم، دانشگاه بوعلی‌سینا، همدان، ایران

نویسنده مسئول: رضا علی‌پور؛  E-mail:rezaalipoor116@gmail.com