شناسایی منشأهای داخلی توفان های گردوغبار با استفاده از سنجش از دور، GIS و زمین‌شناسی (مطالعه موردی: استان خوزستان)

شناسایی منشأهای داخلی توفان­ های گردوغبار با استفاده از سنجش از دور، GIS و زمین‌شناسی (مطالعه موردی: استان خوزستان)

پیمان حیدریان1، علی اژدری1، محمد جودکی2، جواد درویشی خاتونی1 و رضا شهبازی3

تاریخ دریافت:  06/ 11/ 1394                                                          تاریخ پذیرش: 18/ 03/ 1395

چکیده

توفان­ گردوغبار زیان‌های هنگفتی در ایران، بهویژه استان خوزستان به وجودآورده است. از این رو، نیاز مبرمی به پهنه ­بندی منشأهای گردوغبار به عنوان اولین گام در مبارزه با این توفانها وجود دارد. شناسایی دقیق منشأهای داخلی گردوغبار استان خوزستان، با به کارگیری روش ترکیبی سنجش از دور، GIS و رسوب شناسی هدف مطالعه حاضر است. برای این منظور، داده­ های مکانی خاک‌ شناسی، کاربری زمین، اقلیم، شیب (گردآوری از سازمان مربوطه) و رسوب‌شناسی به عنوان لایه­ های محدود کننده و لایه پوشش گیاهی، دمای سطح زمین و رطوبت خاک به عنوان لایه ­های اصلی استفاده شدند. نقشه رسوب‌شناسی منطقه با نمونه‌برداری میدانی (900 نمونه) و روش‌های دورسنجی تهیه شد. همچنین لایه­ های اصلی با اجرای پردازش‌های محاسباتی لازم روی تصاویر ماهواره لندست 8 استخراج شدند. لایه­ های محدودیت برای حذف مناطق بدون پتانسیل تولید گردوغبار به کار گرفته شد. در مرحله بعد وزندهی لایه­ های اصلی با بکارگیری روش مقایسات زوجی و روش تحلیل سلسله مراتبی فازی (FAHP) صورت گرفت. پس از ضرب هر لایه اصلی در وزن متناظر، تلفیق پایانی لایه­ ها انجام شد و  نقشه مناطق منشأ گردوغبار به دست آمد. برای درستی­ سنجی نتایج، بازدید میدانی در 180 نقطه از منشأها صورت گرفت که گویای دقت بالای مناطق شناسایی شده است. نتایج نشان می­ دهد که 9 درصد از مساحت دشت خوزستان، معادل 349254 هکتار منشأهای تولید گردوغبار هستند. کانون‌های گردوغبار بر پایه نوع کاربری و مساحت، به ترتیب شامل مراتع تخریب شده، زمین‌های کشاورزی دیم رها شده، زمین‌های بدون پوشش، تالابها و آبگیرهای خشک شده و زمین‌های کشاورزی آبی هستند.

کلیدواژه‌ها:توفان­ های گردوغبار، شناسایی منشأ گردوغبار، سنجش از دور، رسوب‌شناسی، سامانه اطلاعات جغرافیایی، استان خوزستان.

1کارشناسی ارشد، سازمان زمین‌شناسی و اکتشافات معدنی کشور، منطقه جنوب باختری (مرکز اهواز)، اهواز، ایران

2دکترا،سازمان زمین‌شناسی و اکتشافات معدنی کشور، منطقه جنوب باختری (مرکز اهواز)، اهواز، ایران

3دکترا، مرکز پژوهش­های کاربردی سازمان زمین‌شناسی و اکتشافات معدنی کشور، کرج، ایران

نویسنده مسئول:پیمان حیدریان؛  E-mail:peyman.2012RS@Gmail.com