تحلیل ریزرخساره ای و محیط رسوبی سازند آسماری در برش غار آقاسید، ناحیه فارسان (استان چهارمحال بختیاری)، زاگرس مرتفع

تحلیل ریزرخساره ­ای و محیط رسوبی سازند آسماری در برش غار آقاسید، ناحیه فارسان (استان چهارمحال بختیاری)، زاگرس مرتفع

سیده ملیحه حمیدزاده1، سید احمد بابازاده2، برزو عسگری پیر بلوطی3 و علی سلگی4

تاریخ دریافت:  22/ 04/ 1395                                                          تاریخ پذیرش: 17/ 11/ 1395

چکیده

سازند آسماری در غار آقاسید در ناحیه فارسان به منظور تعیین محیط رسوبی  بر پایه تحلیل رخساره ­ها، اندازه­ گیری و نمونه­ گیری شد. در این ناحیه، ستبرای سازند آسماری 183 متر است که به‌طور همشیب روی سازند پابده قرار میگیرد. بر پایه مطالعات میکروسکوپی، 8 ریزرخساره شامل 1) وکستون تا پکستون جلبک سرخ- بایوکلاست- روزن­بران پرسلانوز­دار، 2) گرینستون روتالیا­دار، 3) گرینستون  جلبک سرخ- بایوکلاست­دار، 4) باندستون جلبک سرخ- مرجان­دار، 5) وکستون جلبک سرخدار (فلوتستون)، 6) پکستون اینتراکلاست- روزن­بران بزرگ هیالین- ­ جلبک سرخدار، 7) وکستون تا پکستون روزن­بران بزرگ هیالین- بایوکلاست- جلبک سرخدار و 8) پکستون روزن­بران بزرگ هیالین ­دار شناسایی شد که در سه کمربند رخساره­ ای رمپ داخلی، رمپ میانی و رمپ خارجی قرار می­ گیرند. از سوی دیگر، بر پایه حضور روزنبران کفزی، سازند آسماری به الیگوسن (روپلین- شاتین) نسبت داده میشود.

کلیدواژه ­ها: سازند آسماری، ریزرخساره، فارسان، غار آقاسید.

1دانشجوی دکترا، گروه زمین‌شناسی، دانشکده علوم پایه، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات، تهران، ایران

2دانشیار، دانشکده علوم، دانشگاه پیام نور، 3697-19395 ، تهران، ایران

3استادیار، گروه مهندسی نفت، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد مسجد سلیمان، مسجد سلیمان، ایران

4دانشیار، گروه زمین‌شناسی، دانشکده علوم پایه، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات، تهران، ایران

نویسنده مسئول: سید احمد بابازاده؛ E-mail:seyedbabazadeh@yahoo.com