بررسی تغییرات میدان تنش و نقش آن در دگرشکلی ساختار فراقان در زاگرس خاوری

بررسی  تغییرات میدان تنش و نقش آن در دگرشکلی ساختار فراقان در زاگرس خاوری

سیدعباس عطاپورفرد1، علی یساقی2، مهناز رضائیان3 و اسماعیل شبانیان بروجنی3

تاریخ دریافت:  24/ 01/ 1394                                     تاریخ پذیرش: 24/ 11/ 1394

چکیده

تاقدیس فراقان در شمال خاور کمان فارس قرار دارد و در این محل پوشش رسوبی به ستبرای 10 کیلومتر روی سری هرمز دگرشکل شده­ است. این تاقدیس توسط گسل زاگرس مرتفع بریده شده است. با توجه به کم بودن مطالعات تنش دیرینه و تحلیل جنبشی ساختارها در شمال خاور کمان فارس در این نوشتار به تاریخچه تغییرات میدان تنش و نقش آن در تکامل ساختار فراقان پرداخته شده است. برای تعیین متغیرهای تنسور تنش کاهش یافته و تفکیک گسل­ های مربوط به هر فازدگرشکلی شکننده، از روش وارونسازی؛ برای تعیین امتداد محور کوتاهشدگی بیشینه از استیلولیت­ ها و برای تعیین موقعیت تنش کمینه از رگه‌های کششی استفاده شده است. به منظور بررسی جهت­ های تنش اصلی زمان حاضر داده‌های سازوکار کانونی زمین‌لرزه‌ها نیز به روش برگشتی تحلیل شده ­اند. مطابق این بررسی، پیش از  چینخوردگی در میوسن پسین سوی تنش اصلی حداکثر N27°-29°E بوده و ترک‌های کششی در این زمان شکل گرفته‌اند. در اواخر میوسن میانی پوشش رسوبی تحت رژیم زمینساختی فشاری (Compressional) و با سوی تنش اصلی بیشینه N19°E بهصورت چین­های جدایشی (Detachment fold) و مرتبط با گسل (Fault related fold) دگرشکل شده ­است. در اواخر میوسن پسین و اوایل پلیوسن، پی‌سنگ در محدوده فراقان شروع به کوتاهشدگی کرده است که در این زمان رژیم زمینساختی امتدادلغز و سوی تنش اصلی بیشینه N4°E است. در این زمان گسل زاگرس مرتفع فعال شده و ستون رسوبی و ساختارهای موجود را بهطور کامل برش داده است. در پلیوسن تحت رژیم زمینساختی امتدادلغز سوی تنش اصلی بیشینه بهطور موقت به N25°W تغییر یافته و گسل­ های امتدادلغز و واژگون موجود با سازوکار جدید فعال شده ­اند. بررسی داده‌های سازوکار کانونی زمینلرزه‌ها گویای این مطلب است که در زمان حاضر سوی تنش اصلی دوباره شمالی- جنوبی ‌است.

کلیدواژه‌ها: تاقدیس فراقان، وارونسازی داده­ های خش‌لغز گسلی، رگه­ های کششی، استیلولیت، سازوکار کانونی زمینلرزه­ ها.

1دانشجوی دکترا، گروه زمین­شناسی، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران

2دانشیار، گروه زمین­ شناسی، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران

3استادیار، گروه زمین­ شناسی، دانشگاه تحصیلات تکمیلی علوم پایه زنجان، زنجان، ایران

نویسنده مسئول: علی یساقی؛   E-mail: yassaghi@yahoo.com