انتشار چینه شناسی و جغرافیایی بازوپایان رینکونلید در دونین پسین (فرازنین) ایران

  انتشار چینه شناسی و جغرافیایی بازوپایان رینکونلید در  دونین پسین (فرازنین) ایران

نوشته: دکتر محمد رضا کبریائی زاده*

چکیده

       نهشتههای فرازنین در ایران (ایران مرکزی و البرز) گسترش زیادی دارند و بازوپایان (بویژه رینکونلیدها) از فسیلهای شاخص آنها هستند. جنسهای Cyphoterorhynchus, Ripidiorhynchus, Paropamisorhynchus, Coeloterorhynchus, Lateralatirostrum و Ladogilina رینکونلیدهای فرازنین ایران هستند که گسترش چینه شناسی و جغرافیایی آنها مورد مطالعه قرار گرفت و زیست زون بندی آنها نیز بر اساس زیست زون بندی (Brice,1977) در افغانستان است. دو جنس Ripidiorhynchus و Cyphoterorhynchus دارای گونههای زیادتر و گسترش وسیعتری در ایران هستند پس ارزش زیست چینه شناسی آنها نیز بیشتر است. هم چنین جنس Coeloterorhynchus دامنه سنی کوتاهتری (فرازنین پسین) نسبت به بقیه جنسها دارد.

در نتیجه، رینکونلیدها به دلیل دامنه سنی کوتاه و گسترش جغرافیایی وسیع، کاربرد فراوانی در مطالعات زیست چینه شناسی ایران و حتی جهان دارند.  

کلید واژه‌ها: فرازنین، رینکونلید، زیست زون، ایران مرکزی، البرز

*گروه زمین شناسی، دانشگاه پیام نور، مرکز دامغان