زیست‏ چینه‎نگاری داینوفلاژله های ژوراسیک میانی سازند هجدک در کوچکعلی جنوبی، طبس و تطابق آن با دیگر زیست‎زون های پالینومورفی هم ارز

زیست‏ چینهنگاری داینوفلاژله ­های ژوراسیک میانی سازند هجدک در کوچکعلی جنوبی، طبس و تطابق آن با دیگر زیستزون ­های پالینومورفی هم­ ارز

فاطمه واعظ جوادی1

تاریخ دریافت:  21/ 09/ 1395                 تاریخ پذیرش: 02/ 03/ 1396

چکیده

سازند هجدک گسترش خوبی در محدوده کفه طبس دارد. پالینوفلورای گوناگون و به نسبت حفظ شده ­ای در سازند هجدک چاه شماره 210 اکتشافی زغال‌سنگ منطقه کوچکعلی جنوبی در جنوب باختر طبس وجود دارد. این پژوهش بر پایه سیست‌داینوفلاژله ­ها صورت گرفت؛ به‌طوری که 12 گونه داینوسیست متعلق به 5 جنس و 2 گونه اکریتارک شناسایی شد. بر پایه اولین و آخرین حضور دیده شده (LOO, FOO) گونه ­های شاخــــــص داینوفلاژله، یک زیست‌زون تجمعی به نام  Assemblage ZoneNannoceratopsis triceras-Pareodinia ceratophora    شناســایی شد. همچنیــــــــن، یک زیرزیــــــستزون Total Range SubzoneNannoceratopsis gracilis    در بخش بالایی سازند هجدک تشخیص داده شد. این زیست‌زون­ ها قابل تطابق با مناطق مختلف ایران و جهان به ­ویژه در نیمکره شمالی هستند. حضور گونه­ های گوناگون Nannoceratopsis در این منطقه از کوچکعلی جنوبی نشان‌دهنده مرز ساحل جنوبی دیرینه کفه طبس در خلال آالنین- باژوسین بوده است.

کلیدواژه ­ها: سیستداینوفلاژله، ژوراسیک میانی، زیست‌چینه‌نگاری، سازند هجدک، طبس.

1استادیار، دانشکده زمین‌شناسی، پردیس علوم، دانشگاه تهران، تهران، ایران

نویسنده مسئول: فاطمه واعظ جوادی؛  E-mail: vaezjavadi@ut.ac.ir