بررسی پتروفیزیکی مخزن کربناته ایلام با استفاده از روش تشدید مغناطیس هسته‎ای (NMR) و داده‎های مغزه در یکی از میادین نفتی دشت آبادان

بررسی پتروفیزیکی مخزن کربناته ایلام با استفاده از روش تشدید مغناطیس هستهای (NMR) و داده‎های مغزه در یکی از میادین نفتی دشت آبادان

الهام اسدی مهماندوستی1، شیدا عالیوند2، هرمز قلاوند3 و علیرضا رستمی4

تاریخ دریافت:  30/ 01/ 1396                                                          تاریخ پذیرش: 09/ 05/ 1396

چکیده

تشدید مغناطیس هستهای (NMR) روشی است که در بهبود دقیق پارامترهای مهم مخزنی نقش اساسی داشته است. در این مطالعه برای اولین بار خواص پتروفیزیکی سازند کربناته ایلام در یکی از میادین نفتی دشت آبادان با روش تشدید مغناطیس هستهای بررسی و به منظور اعتبار سنجی از دادههای مغزه و مقاطع نازک میکروسکوپی استفاده شده است. روش تشدید مغناطیس هستهای، کمک به تعیین پارامترهای مهم مخزنی سازند ایلام از جمله تخلخل، تراوایی و بازسازی منحنی فشار موئینه در میدان نفتی مورد مطالعه نموده است. تطابق نتایج پتروفیزیکی حاصل از روش تشدید مغناطیس هسته‌ای با داده‌های مغزه و مطالعه مقاطع نازک میکروسکوپی، نشاندهنده کارآمد بودن این روش در تعیین پارامترهای مهم مخزنی است. علاوه بر این، نتایج ارزیابی سازند کربناته ایلام با روش تشدید مغناطیس هستهای نشان میدهد که مخزن مورد مطالعه در اعماق 2846 تا 2890 متری در میدان نفتی مورد بررسی در دشت آبادان کیفیت مخزنی مناسب برای ذخیره هیدروکربن دارد.

کلیدواژه‎ها: روش تشدید مغناطیس هسته‎ای، فشار مویینه، تخلخل، سازند ایلام، دشت آبادان.

1استادیار، گروه زمین‌شناسی، دانشکده علوم زمین، دانشگاه خوارزمی، تهران، ایران

2کارشناسی ارشد، گروه زمین‌شناسی، دانشکده علوم زمین، دانشگاه خوارزمی، تهران، ایران

3دکترا، شرکت ملی نفت ایران، تهران، ایران

4کارشناسی ارشد، مدیریت اکتشاف، شرکت ملی نفت ایران، تهران، ایران

نویسنده مسئول: الهام اسدی مهماندوستی؛  E-mail: e.asadi@khu.ac.ir