معرفی مناطق بی‎هنجاری کانی‌سازی آهن بر پایه داده‌های ژئوفیزیکی در محدوده فراش استان کرمان

معرفی مناطق بیهنجاری کانی‌سازی آهن بر پایه داده‌های ژئوفیزیکی در محدوده فراش استان کرمان

بهنام صامتی1، افشار ضیاء ظریفی2، محمدرضا جعفری3 و علی درویش‌زاده4

تاریخ دریافت:  04/ 10/ 1395                                                          تاریخ پذیرش: 30/ 03/ 1396

چکیده

منطقه مورد مطالعه در برگه فراش (از برگه‌های استاندارد نقشه‌برداری با مقیاس یک پنجاه هزارم) در استان کرمان، در فاصله 50 کیلومتری جاده آسفالته جیرفت- درب بهشت و در پهنه جبال بارز جای دارد. منطقه مورد مطالعه در برگه استاندارد نقشه برداری با مقیاس یک دویست و پنجاه هزارم به نام بم قرار دارد. واحدهای سنگی منطقه شامل واحدهای نفوذی گرانیتی، گرانودیوریتی و واحدهای آتشفشانی رسوبی با ترکیب توف، آهک نومولیتی، کنگلومرا و آگلومراست. در بخش جنوبی محدوده فراش نفوذ سنگ‌های آذرین با ترکیب اسیدی در مجاورت واحدهای آهکی و توفی سبب کانه‌زایی اسکارن آهن شده‌اند. با استفاده از پردازش و تفسیر  1030 داده ژئوفیزیک مغناطیس‌سنجی زمینی با فواصل خطوط برداشت 25 متری و رسم نقشه‌های شدت میدان مغناطیسی، همچنین با استفاده از لایه‌های اطلاعاتی دیگر مانند نقشه‌های زمین‌شناسی و زمین‌ساختی منطقه، مناطق دارای پتانسیل کانی‌زایی فلزی معرفی شدند و پس از کنترل صحرایی معلوم شد که رخنمون‌های اصلی سنگ آهن در بخش‎های مرکزی به سوی جنوب خاور تمرکز یافته‌اند. میزبان اصلی سنگ آهن، در بخش مرکزی محدوده درون واحدهای اسکارنی و گرانیتی قرار دارند. روند کانی‌سازی شمال باختری- جنوب خاوری و کانی‌های اصلی آهن، مگنتیت و هماتیت هستند. در مناطق کانه‌زایی آهن دگرسانی‌های آرژیلیکی و پروپیلیتیکی نیز رخ داده  است.

کلیدواژه‌ها: فراش، ژئوفیزیک، کانهزایی آهن، دگرسانی آرژیلیک.

1دانشجوی دکترا، گروه زمین‌شناسی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد تهران شمال، تهران، ایران

2استادیار، گروه مهندسی معدن، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد لاهیجان، لاهیجان، ایران

3استادیار، گروه زمین‌شناسی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد تهران شمال، تهران، ایران

4استاد، دانشکده زمین‌شناسی، پردیس علوم، دانشگاه تهران، تهران، ایران

نویسنده مسئول: بهنام صامتی؛ E-mail:sametitrading@yahoo.com