توصیف و زیست‌چینه‌نگاری آمو نیت‌های سازند کژدمی، برش چینه‌شناسی تنگ ماغر شمال باختر بهبهان (حوضه زاگرس)

توصیف و زیست‌ چینه‌نگاری آمو نیت‌های سازند کژدمی، برش چینه‌شناسی تنگ ماغر شمال باختر بهبهان (حوضه زاگرس)

آناهیتا یاوری1، محمد قویدل سیوکی2، محمودرضا مجیدی‌فرد3 و سیدحمید وزیری4

تاریخ دریافت:  16/ 09/ 1395                          تاریخ پذیرش: 07/ 12/ 1395

چکیده

سازند کژدمی در تنگ ماغر در شمال باختر شهرستان بهبهان (حوضه زاگرس)، به خوبی بیرون زده و قابل دسترسی است. این سازند در ناحیه مورد مطالعه 344 متر ستبرا دارد که از تناوب شیل‎های خاکستری با آهک‌های نازک‌لایه کرم رنگ تا قهوه‌ای تشکیل شده است. در این ناحیه سازند کژدمی با ناهمسازی فرسایشی روی سازند داریان و به‌طور همساز زیر سازند سروک جای می‌گیرد. در این مطالعه 220 نمونه دارای آمونیت تهیه شد که 5 متر از بخش بالایی سازند داریان و همه ستبرای (344متر) سازند کژدمی را دربر می‌گیرد. روی هم رفته 15 جنس و 21 گونه متعلق به 6 خانواده به شرح زیر در این مطالعه شناسایی شد :

Douvilleiceras sp., Douvilleiceras cf. mammillatum, Epicheloniceras subnodosocostumbuxtorfi, Hypacanthoplites cf. elegnas, Acanthohoplites cf. aschiltaensis, Nolaniceras nolani, Parahoplites cf. melchioris, Venezoliceras sp., Venezoliceras cf. venezolanum, Mirapelia cf. buarquianum, Mirapelia sp., Oxytropidoceras carbonarium, Oxytropidoceras cf. roissyanum, Hysteroceras cf. orbignyi, Hysteroceras sp., Tonohamites cf. aequicingulatus, Mortoniceras sp., Mortoniceras aff. inflatum, Dufrenoyia sp., Hemiptychoceras cf. gaultinum, Scaphites sp.

همه جنس‎ها و گونه‎های یاد شده به جز.spScaphites  و  cf. gaultinum Hemiptychoceras    در مطالعات پیشین از این سازند گزارش شده‌اند. بر پایه انتشار چینه‎شناسی گونه‌های مختلف آمونیت، 11 زیست‌زون در این سازند شناسایی شد که زمان آپتین پیشین را برای بخش بالایی سازند داریان و آپسین پسین تا آلبین پسین را برای سازند کژدمی پیشنهاد میکند. بنابراین به نظر می‌رسد که یک نبود چینه‎شناسی میان سازندهای داریان و کژدمی وجود دارد که آپسین میانی را دربر می‎گیرد.

کلیدواژه‌ها: سازند کژدمی، زیست‌چینه‌نگاری، آمونیت، تنگ ماغر، حوضه زاگرس.

دکترا، گروه زمین‌شناسی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد تهران شمال، تهران، ایران

استاد، دانشکده مهندسی، پژوهشکده نفت، دانشگاه تهران، تهران، ایران

استادیار، پژوهشکده علوم زمین، سازمان زمین‌شناسی و اکتشاف معدنی کشور، تهران، ایران

استاد، گروه زمین‌شناسی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد تهران شمال، تهران، ایران

نویسنده مسئول: محمد قویدل سیوکی؛ E-mail: m_ghavidelsyooki@yahoo.com