تحلیل واتنش پایدار و برآورد تاوایی در سنگ‌های دگرگون اطراف مشهد

تحلیل واتنش پایدار و برآورد تاوایی در سنگ‌های دگرگون اطراف مشهد

صبا دشتی چندانق1، محمدرضا شیخ الاسلامی2 و جعفر طاهری3

تاریخ دریافت:  17/ 11/ 1395                       تاریخ پذیرش: 13/ 03/ 1396

چکیده

این پژوهش به منظور بررسی دگرشکلی اعمال شده بر سنگ­های دگرگون مشهد، طی همگرایی صفحات توران و ایران مرکزی و بسته شدن اقیانوس تتیس کهن و ایجاد رویداد سیمرین پیشین انجام شده است. نتایج حاصل از تحلیل دوبعدی و سه‌بعدی واتنش پایدار نشان می دهد که بیشینه دگرشکلی در بخش مرکزی ناحیه روی داده و متغیر شکل بیضوی واتنش که بر پایه نمودار فلین و از روی جهت دار به دست آمده است؛ بیشتر در ناحیه پخ‎شدگی قرار دارد (K≤1). متغیر شدت واتنش در بیشتر نمونه ­ها کمتر از 0.5 و واتنش بیشینه در بخش‌های مرکزی  ناحیه روی می‌دهد و به سوی حاشیه کاهش می­ یابد. این ویژگی از ویژگی­ های آشکار بیشتر پهنه­ های برشی است که در آنها واتنش بیشینه در بخش­ های مرکزی تمرکز می­ یابد. عدد تاوایی به دست آمده میان 0.2  تا 1 است که نشان ­دهنده حضور مؤلفه برش ساده و برش محض در جریان دگرشکلی ترافشارشی است.

کلیدواژه‌ها: بینالود، دگرشکلی، واتنش، تاوایی.

1دانشجوی کارشناسی ارشد، پژوهشکده علوم زمین، سازمان زمین‌شناسی و اکتشافات معدنی کشور، تهران، ایران

2دانشیار، پژوهشکده علوم زمین، سازمان زمین‌شناسی و اکتشافات معدنی کشور، تهران، ایران

3دکترا، سازمان زمین‌شناسی و اکتشافات معدنی کشور، مدیریت زمین‌شناسی شمال خاور، مشهد، ایران

نویسنده مسئول: محمدرضا شیخ الاسلامی؛  E-mail: rezasheikholeslami@yahoo.com