سنگ‎چینه‏ نگاری و زیست‎چینه‎نگاری توالی‎های سیلورین در برش چینه‎شناسی رباط قره‌بیل بر پایه کنودونت‎ها

سنگچینه‏ نگاری و زیستچینهنگاری توالیهای سیلورین در برش چینهشناسی رباط قره‌بیل بر پایه کنودونتها

عباس قادری1، جعفر طاهری2، اعظم کراچیان3 و عبدالمجید موسوی­ نیا4

تاریخ دریافت:  15/ 10/ 1395                                                          تاریخ پذیرش: 17/ 04/ 1396

چکیده

بررسی چینه‌های رسوبی سیلورین معادل با سازند نیور در شمال باختری رباط قره­ بیل، باختر بجنورد (جنوب بلافصل کپه‌داغ باختری)، افزون بر تهیه ستون چینه‌شناسی و معرفی دقیق واحدهای سنگ‌چینه‌ای به شناسایی شماری از کنودونت‌های لاندوری انجامیده است. چینه‌های برداشت شده از این برش چینه‌شناسی با ستبرای 295.5  متر و سنگ‌شناسی چیره شیل، سنگ‌آهک سنگواره ­دار، ماسه‌سنگ و دولومیت، با گذر همشیب و به واسطه یک واحد آتشفشانی زیردریایی، روی شیل‌ها و ماسه‌سنگ‌های منتسب به اردوویسین جای گرفته است و خود توسط ماسهسنگهای کوارتزآرنایتی و شیل‌های سرخ رنگ معادل با سازند پادها پوشیده می­ شوند. کنودونت‌های به دست آمده از این چینه‌ها که شامل عناصر مخروطی، میله ­ای و صفحه­ ای متعلق به 19 گونه از 10 جنس مختلف هستند، حضور زیست‌زون بینابینی  expansa  Aspelundia را تأیید می‌کنند و شاخص بخش بالایی اشکوب رودانین تا آئرونین هستند. این بازه زمانی همخوانی خوبی با سن ارائه شده توسط بازوپایان، پابرسران و پالینومورف‌هایی دارد که پیش از این از توالی‌های مشابه در باختر کپه‌داغ معرفی شده بودند.

کلیدواژهها: سیلورین، کنودونت، رباط قره‌بیل، زیست‌زون، سازند نیور.

1استادیار، گروه زمینشناسی، دانشکده علوم، دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد، ایران

2دکترا، اداره کل زمین شناسی و اکتشافات معدنی منطقه شمال شرق، مشهد، ایران

3دانشجوی کارشناسی ارشد، گروه زمینشناسی، دانشگاه پیام نور، مشهد، ایران

4دانشیار، گروه زمینشناسی، دانشگاه پیام نور، مشهد، ایران

نویسنده مسئول: عباس قادری؛  E-mail: aghaderi@um.ac.ir