سنگ‎چینه‎نگاری و زیست‎چینه‎نگاری سازند پابده در برش روستای چهارده (پهنه ایذه، خوزستان)

سنگچینهنگاری و زیستچینهنگاری سازند پابده در برش روستای چهارده (پهنه ایذه، خوزستان)

نسرین هداوندخانی1، عباس صادقی2، محمد حسین آدابی2 و علیرضا طهماسبی3

تاریخ دریافت:  20/ 06/ 1395                                             تاریخ پذیرش: 17/ 11/ 1395

چکیده

سازند پابده با ستبرای797.2 متر و 4 واحدسنگی(واحد شیل ارغوانی (144.25 متر)، واحد مارن و آهک پایینی (221.75 متر)، آهکی (73.5 متر) و واحد مارن و آهک بالایی (357.7 متر)) در برش روستای چهارده در پهنه ایذه گسترش دارد. بر پایه مطالعات زیست‎چینه‌نگاری سازند پابده، ضمن تشخیص 150 گونه متعلق به 30 جنس از روزن‌بران، 23زون زیستی در این سازند بر پایه زون ­بندی ­های زیستی جدید در محدوده تتیس شناسایی و معرفی شده است که زون­ های تعریف شده در سازند پابده پهنه ایذه تطابق خوبی با زون­ های تعریف شده در محدوده تتیس دارند. بر پایه مجموعه فسیلی و زون­ های زیستی شناسایی شده، سن سازند پابده در برش مورد مطالعه پالئوسن میانی (سلاندین)- الیگوسن پسین (شاتین) تعیین شده است. مرز پالئوسن- ائوسن در برش مورد مطالعه در واحد شیل ارغوانی سازند پابده و مرز ائوسن- الیگوسن در برش روستای چهارده پهنه ایذه در واحد مارن و آهک بالایی سازند پابده جای دارد.

کلیدواژهها:سازند پابده، پالئوسن، الیگوسن،زیست‎چینه‌نگاری، سنگ‌چینه‌نگاری.

1دکترا، دانشکده علوم زمین، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران

2استاد، دانشکده علوم زمین، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران

3دکترا، مدیریت اکتشاف نفت، شرکت ملی نفت ایران،تهران، ایران

نویسنده مسئول:نسرین هداوندخانی؛ E-mail: n_hadavand@sbu.ac.ir