مقایسه روش‌ها و متغیرهای مؤثر در آب ورودی به تونل‌های سازندهای سخت، تونل انتقال آب سد کرج به تهران

مقایسه روش‌ها و متغیرهای مؤثر در آب ورودی به تونل‌های سازندهای سخت، تونل انتقال آب سد کرج به تهران

مسعود مرسلی1، محمد نخعی2، محسن رضایی2، حمیدرضا ناصری3 و جعفر حسن‌پور4

تاریخ دریافت:  28/ 10/ 1395                                                          تاریخ پذیرش: 21/ 03/ 1396

چکیده

بخش اول تونل انتقال آب کرج به طول 16 کیلومتر برای انتقال آب از سد امیرکبیر به تصفیه‌خانه تهران در سازند کرج حفاری شد. برایبرآورد میزان نفوذ آب به درون تونل ­ها، روش ­ها و روابط متفاوتی وجود دارد. ورود آب به تونل توسط روش‌های تحلیلی و تجربی برآوردشد و اندازه‌گیری روزانه آب واقعی ورودی به تونل اختلافاتی را با این روش‌ها نشان داد. در این پژوهش، بر پایه مقایسه میان ارقام واقعی و پیش‌بینی‌های صورت گرفته، روابطی برای شرایط مشابه آب‌زمین‌شناختی ارایه شد. روش‌های تحلیلی، ارقام بالاتری را نسبت به پیش‌بینی‌ها نشان دادند که بر پایه این مطالعات، افزون بر نفوذپذیری و بارآبی که در این روش‌ها وجود دارد؛ ساختارهای زمین‌شناسی، بارش و شیب لایه‌ها در ورود آب زیرزمینی به تونل مؤثرند. بیشترینحجم ورود آب به تونل کرج در ساختارهای زمین‌شناسی همچون چین‌ها، گسل‌ها، دایک‌ها و درزه‌های باز صورت گرفته که در بیشتر مواقع نیز انطباق زمانی قابل‌توجهی با بارندگی‌ها داشته است.

کلیدواژه‌ها: ورود آب زیرزمینی، روش‌های تحلیل و تجربی، متغیرهای آب‌زمین‌شناختی، ساختارهای زمین‌شناسی، تونل، ایران.

1دکترا، دانشکده علوم زمین، دانشگاه خوارزمی، تهران، ایران

2دانشیار، دانشکده علوم زمین، دانشگاه خوارزمی، تهران، ایران

3استاد، دانشکده علوم زمین، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران

4استادیار، دانشکده زمینشناسی، پردیس علوم، دانشگاه تهران، تهران، ایران

نویسنده مسئول:مسعود مرسلی؛ E-mail: massoud.morsali@gmail.com