زیست‎چینه نگاری نانوفسیل های آهکی کرتاسه پیشین خاور ایران، شمال باختر قائن (برش چینه‎شناسی نیمبلوک)

زیستچینه ­نگاری نانوفسیل­ های آهکی کرتاسه پیشین خاور ایران، شمال باختر قائن (برش چینهشناسی نیمبلوک)

زهرا لطیفی1، فریبا فروغی2، مریم معتمدالشریعتی3 و سید ناصر رئیسالسادات4

تاریخ دریافت:  22/ 08/ 1395                                       تاریخ پذیرش: 05/ 07/ 1396

چکیده

در این مطالعه نانوفسیل­ های آهکی برش نیمبلوک در شمال باختر قائن ارزیابی و بررسی شده ­است. برش نیمبلوک با ستبرای164مترشامل سنگ‌آهک، مارن و شیل است. در برش مورد مطالعه76گونه نانوفسیلی متعلق به 30 جنس از 15خانواده شناسایی شد.بر پایه نانوفسیل­های شناسایی شده، بخشی از زیرزونCC7bو زیست‌زون­CC8و بخشی از زیست‌زون CC9 از زیست‌زون‌بندیSissingh (1977) و زیرزون NC7Cو زیست‌زون­ های NC9, NC8 وبخشی از زیست زون NC10از زیست‌زون‌بندی Roth (1978)تشخیص داده شده­اند وسن نسبی آپتین پسین- آلبین و سنومانین پیشین؟ (late Aptian–Albian- early  Cenomanian?) برای نهشته­ های این برش پیشنهاد می‌شود.

کلیدواژه‌ها: برش نیمبلوک، زیست‎چینه‌نگاری، نانوفسیل­ های آهکی، کرتاسه پیشین، قائن.

1کارشناسی ارشد، گروه زمینشناسی، دانشکده علوم، دانشگاه بیرجند، بیرجند، ایران

2استادیار، دانشکده زمینشناسی، پردیس علوم، دانشگاه تهران، تهران، ایران

3استادیار، گروه زمینشناسی، دانشکده علوم، دانشگاه بیرجند، بیرجند، ایران

4استاد، گروه زمینشناسی، دانشکده علوم، دانشگاه بیرجند، بیرجند، ایران

نویسنده مسئول:مریم معتمدالشریعتی؛ E-mail: mmotamed@birjand.ac.ir