تغییرات ایزوتوپی گوگرد کانی‌های سولفیدی در سامانه‌های پورفیری خوشه میدوک، کمان ماگمایی سنوزوییک کرمان، جنوب‌خاور ایران

تغییرات ایزوتوپی گوگرد کانی‌های سولفیدی در سامانه‌های پورفیری خوشه میدوک، کمان ماگمایی سنوزوییک کرمان، جنوب‌خاور ایران

هادی محمددوست1، مجید قادری۲ و جمشید حسن‌زاده۳

تاریخ دریافت:  17/ 08/ 1395                                                       تاریخ پذیرش: 26/ 11/ 1395

چکیده

داده‌های ایزوتوپ گوگرد در کانی‌های پیریت، کالکوپیریت و مولیبدنیت موجود در رگچه‌های نوعA، B و D سامانه‌های پورفیری خوشه میدوک در بخش شمال‌باختری کمربند مس کرمان نشانگر ترکیب ایزوتوپیδ34S نزدیک به صفر برای این سامانه‌هاست. ترکیب ایزوتوپی گوگرد برای کانسارهای پورفیری چاهفیروزه و ایجو و اندیس‌های سرنو، گود کلواری و کدر به ترتیب میان1.4- تا 2.5 (میانگین 0.31 )، 1.3- تا 1.1 ( میانگین 0.07 )، 0.1 تا 2.4 (میانگین 0.87 )، 0.2 تا 1.5- (میانگین 0.1-) و 4.1- تا 1 (میانگین 1.04-) در هزار است که می‌تواند معرف منبع ماگمایی باشد. همچنین دامنه محدود تغییرات ایزوتوپی وترکیب ایزوتوپی مشابه برای سه گروه رگه نشان می‌دهد که با تحول سامانه گرمابی، تغییر و تحول چندانی در منبع اولیه و به نسبت همگن گوگرد رخ نداده است. مقایسه داده‌های حاصل از خوشه میدوک با داده­های موجود در مورد برخی کانسارهای بخش میانی و جنوبی کمربند کرمان پیشنهاد می‌کند که منشأ گوگرد در سامانه‌های پورفیری بخش شمال‌باختری و تا حدی بخش‌های میانی کمان ماگمایی سنوزوییک کرمان از یک ماگمای مافیک تأمین شده که از گوشته سنگ‌ کرهای زیرقاره‌ای (SCLM) متاسوماتیز شده منشأ گرفته و آلایش با سنگ‌های پوسته قاره‌ای نیز بر ترکیب δ34S اثرگذار بوده است؛ درحالی‌که در بخش جنوبی، فرایندهای مرتبط با فرورانش و سیال‌های ناشی از آب دریا و رسوبات همراه، در ترکیب ایزوتوپی گوگرد نقش بنیادین داشته‌اند.

کلیدواژه­ ها:مس پورفیری، کانی سولفیدی، ایزوتوپ گوگرد، KCMA، ایران.

1دانشجوی دکترا، گروه زمین‌شناسی اقتصادی، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران

2دانشیار، گروه زمین‌شناسی اقتصادی، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران

3پژوهشگر، بخش علوم زمین‌شناسی و سیاره‌ای، مؤسسه فناوری کالیفرنیا، پاسادنا، امریکا

نویسنده مسئول:مجید قادری؛E-mail: mghaderi@modares.ac.ir