دیرینه‌شناسی و محیط دیرینه سازند تاربور در اطراف خرم‌آباد

  دیرینه‌شناسی و محیط دیرینه سازند تاربور در اطراف خرم‌آباد

نوشته: دکتر ایرج مغفوری مقدم*

چکیده

    در زمان کامپانین- ماستریشتین در محدوده جنوب خاوری تتیس، مجموعه‌ای غنی از رسوبات رودیستدار گسترش یافت که در زاگرس سازند تاربور نامیده می‌شود. گسترش اصلی این سازند در فارس داخلی است، اما ستبرای کمی از آن پیرامون خرم‌آباد مشاهده شده است. در این محل، سازند تاربور به صورت زبانه‌ای بر روی سازند امیران و در زیر سازند کشکان قرار می‌گیرد. مطالعه ریزرخساره‌ها و دیرینه شناسی میکروسکوپی نشان می‌دهد که سازند تاربور در برش مورد مطالعه، در یک چرخه رسوبی پسرونده و در یک دریای کم ژرفا با شیب بسیار کم در ماستریشتین میانی تشکیل شده است.

کلید واژه‌ها: سازند تاربور، رودیست، ماستریشتین، تتیس، زاگرس

* گروه زمین‌شناسی، دانشگاه لرستان