تحلیل و تلفیق داده‌های ژئوفیزیک هوایی و انطباق آن با تصاویر ماهواره‌ای جهت ثبت دگرسانیهای منطقه میانه ـ آذربایجان شرقی

  تحلیل و تلفیق داده‌های ژئوفیزیک هوایی و انطباق آن با تصاویر ماهواره‌ای جهت ثبت دگرسانیهای

منطقه میانه ـ آذربایجان شرقی

نوشته: دکتر محمد جعفر محمدزاده* و   رضا فلاحت*

چکیده

      دگرسانیهــای گرمابی با هاله‌های وسیعتر از اهداف اکتشافی برای ثبت بی‌هنجاریهای فلزهای پایه، گرانبها و احتمالاً رادیواکتیو، با روش تلفیقی در منطقه میانه- آذربایجان شرقی بررسی شد.

با استفاده از تصاویر ماهواره‌ای به دو روش تحلیل مؤلفه‌های اصلی و نسبت باندها، شناسایی دگرسانیهای منطقه انجام گردید و در مرحله بعد، با تلفیق داده‌های پرتوسنجی (اورانیم، توریم و پتاسیم) و مغناطیس سنجی هوایی با روش تحلیل مؤلفه‌های اصلی و به صورت ارائه ترکیب خطی از این چهار پارامتر، دگرسانیهای منطقه ثبت شدند. انطباق این سه روش و کاربرد توأم آنها در تأیید زونهای دگرسانی منطقه و تفکیک آنها از انواع کاذب را می‌توان به عنوان روش بهینه در ثبت زونهای دگرسانی و بی‌هنجاری مربوطه معرفی کرد.

کلید واژه‌ها: تلفیق داده‌های ژئوفیزیک هوایی، تصاویر ماهواره‌ای، دگرسانیهای میانه

* دانشکده مهندسی معدن، دانشگاه صنعتی سهند، تبریز