تأثیر ساختاری سامانه‌های گسلی تراگذر کره بس در کمربند چین خورده و رانده زاگرس

  تأثیر ساختاری سامانه‌های گسلی تراگذر کره بس در کمربند چین خورده و رانده زاگرس

نوشته: دکتر مهران آرین* ،   دکتر منوچهر قرشی** ،  دکتر محسن پورکرمانی***  و   عبدالحسین احمدنیا****

چکیده

        سامانه گسلی کره‌بس، یک سامانه گسلی عرضی با راستای شمالی ـ جنوبی و درازای نا‌پیوسته بیش از 200 کیلو‌متر است که در کمر‌بند چین‌خورده و رانده زاگرس(40 کیلو‌متری باختر شیراز) جای دارد. سازوکار چیره این سامانه گسلی، راستالغز راستگرد است و با توجه به هندسه آن نسبت به دیگر ساختارهای منطقه، به 6 قطعه ساختاری (structural segment) تقسیم شده است.

در این مقاله، برای نخستین بار ماهیت و موقعیت گسل جبهه کوهستان (Mountain Front Fault ) (MFF) در گستره مورد بررسی با تلفیق داده‌های مختلف تعیین شده و سامانه گسلی کره‌بس که باعث حدود 109 کیلو‌متر جدایش راستایی(strike separation) آن شده است، به صورت یک سامانه گسلی تراگذر (transcurrent fault system) مطرح گردیده است. افزون، بر این، نقش این سامانه گسلی در تقسیم حوضه و کنترل ستبرا و رخساره رسوبات، از کرتاسه میانی مورد بحث قرار گرفته است و سر‌انجام بعد فراکتالی آن در مقیاس 1:50000 بر پایه تصاویر ماهواره‌‌ای SPOT تعیین شده است.

کلید واژه‌ها: قطعه‌بندی، فراکتال، گسل کره‌بس، زاگرس ، گسل جبهه کوهستان

*دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات

**پژوهشکده علوم زمین، سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور

***دانشکده علوم زمین، دانشگاه شهید بهشتی

****مدیریت اکتشاف شرکت ملی نفت ایران