بررسی توان کانی سازی توده گرانیتی ملاطالب، با استفاده از ویژگیهای ژئوشیمیایی

  بررسی توان کانی سازی توده گرانیتی ملاطالب، با استفاده از ویژگیهای ژئوشیمیایی

نوشته: دکتر سیامک باقریان* ،  اسماعیل درویشی *،   دکتر محسن مؤذن**    و   دکتر احمد خاکزاد***

چکیده

        توده گرانیتی ملاطالب در شمال باختری الیگودرز و 20 کیلومتری راندگی زاگرس، در زون سنندج- سیرجان جای دارد که به دنبال فاز کوهزایی لارامید در یک سری رسوبات تخریبی- دگرگونی (ماسه سنگ، اسلیت، فیلیت) به سن تریاس پسین- ژوراسیک نفوذ کرده است و هاله همبری در حد رخساره آلبیت، اپیدوت هورنفلس در پیرامون خود به وجود آورده است. ترکیب سنگ شناسی این توده عمدتاً در حد گرانیت، گرانودیوریت و از گرانیتوییدهای نوع S  است. توده‌های گرانتیوییدی که تمرکزهایی از عناصر اقتصادی را خواه به طور ژنتیکی و یا پاراژنتیکی به همراه دارند، عمدتاً‌ الگوهای ژئوشیمیایی خاصی را نمایش می‌دهند. بررسیهای ژئوشیمیایی بر روی توده گرانیتی ملاطالب شامل بررسی میزان Li و Ni در بیوتیت، میزان سرب در فلدسپار قلیایی و توزیع عناصر  نسبتهای Mg/Li, Sr/Rb , K/Rb نشان می‌دهد که این توده متحمل فعالیتهای پس ماگمایی نبوده است و از جمله توده‌های گرانیتوییدی عقیم به شمار می‌آید.

کلید واژهها:گرانیت، ملاطالب،  لارامید، سرب ، قلع

* گروه زمین شناسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد الیگودرز

** گروه زمین شناسی دانشگاه  تبریز

*** گروه زمین شناسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شمال