تحلیل داده های زمین شناسی و زمین شیمیایی رخنمون باباعلی

  تحلیل داده‌های زمین‌شناسی و زمین‌شیمیایی رخنمون باباعلی

نوشته : مهرداد براتی*  و  دکتر ایرج رسا**

چکیده

    کوه آلموقلاق در شمال باختری شهر همدان، از انواع سنگهای حد واسط مانند دیوریت تا سینیت و سینیتهای کوارتزدار  در قله به همراه انواع سنگهای کمی دگرگون شده در دامنه‌ها تشکیل شده است. در دامنه شمالی انواع ریولیت تا ایگنیمبریت با سن قبل از ژوراسیک دیده می‌شود که میزبان کانسار کوچک و عدسی شکل بابا علی است. این کانسار از اکسیدهای آهن مانند مگنتیت و هماتیت و به مقدار بسیار کمتر از سولفیدهای آهن مانند پیریت و کلکوپیریت تشکیل گردیده است. مطالعات بافتی توسط میکروسکوپ بازتابشی انواع بافتهای اولیه تا جانشینی را در این کانسار نشان داده است. در مطالعات انجام شده توسط میکروسکوپ  الکترونی از نوع روبشی،‌ بلورهای مگنتیت به صورت صفحات بسیار ریز و موازی  بر روی یکدیگر قرارگرفتهاند  و در بلورهای پیریت، آثار فعالیت باکتریایی دیده میشود.

نمودار عنکبوتی رسم شده برای عناصر خاکی کمیاب نشان میدهد که روند توزیع این عناصر جهت آمفیبولهای همراه کانسار و سنگ در برگیرنده کاملا تفاوت میکند. روند این عناصر در کانسار، یک در میان کم و زیاد شده است و تفاوت میان La و Lu چندان زیاد نیست در حالی که روند ترسیمی این عناصر در سنگ میزبان، از La تا Lu  سیر نزولی داشته و یک بی‌هنجاری منفی در عنصر Eu  دیده می‌شود. دیگر پارامترهای محاسبه شده  برای عناصر خاکی کمیاب در سنگ میزبان، و کانسار نیز نشان دهنده جدایش زایشی این دو دسته از سنگهاست. 

کلید واژهها: آهن، بافت پرکننده فضای خالی، جانشینی، NAA ،REET، SEM، زایش، مایعات ماگمایی

*دانشگاه بوعلی سینا، دانشکده علوم پایه، گروه زمین شناسی، همدان، ایران

**دانشگاه شهید بهشتی، دانشکده علوم زمین، تهران، ایران